Кафедра англійської мови факультету перекладознавства

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 704, 707
тел.: +38 (044) 529-93-16
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englishdep.knlu.edu.ua/

 


Абітурієнту 2018 


 

Історія кафедри

Кафедру англійської мови факультету перекладознавства було створено в 2000 р. на базі кафедри практики германських і романських мов як окремий структурний підрозділ факультету перекладознавства КНЛУ.

У різні роки кафедру очолювали провідні фахівці факультету – кандидат філологічних наук, доцент Антонюк Н.М., кандидат філологічних наук, доцент Вєлікова Л.М. Із серпня 2006 р. по травень 2007 р. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Тараненко Л.І.; із травня 2007 р. по вересень 2010 р. – доктор філологічних наук, професор Гладуш Н.Ф.

 

Завідувач

Із вересня 2010 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Людмила Михайлівна. У 1982 р. закінчила факультет англійської мови КНЛУ (тоді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов). Із 1991 р. по 1994 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі методики викладання іноземних мов КНЛУ. Дисертацію на тему «Створення і використання тексту-полілогу з казковим сюжетом як основи навчання усно-мовленнєвого спілкування в підручнику "English through Communication" для 5 класу» захистила у 1995 р.

У КНЛУ працює з 1994 р. на посадах: викладача, старшого викладача, доцента кафедри методики викладання іноземних мов; доцента кафедри англійської мови факультету перекладачів; заступника декана факультету перекладачів. Із жовтня 2007 р. по вересень 2010 р. обіймала посаду завідувача кафедри романських мов та перекладу факультету перекладачів.

Протягом педагогічної діяльності викладала такі дисципліни: методика викладання іноземних мов, практика усного та писемного мовлення, практична граматика англійської мови. Розробляла навчальні та робочі програми, екзаменаційні білети, методичні рекомендації до вивчення дисциплін. Керувала курсовими й дипломними роботами з методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу; керувала педагогічною та перекладацькою практикою студентів.

Брала участь у спільному Українсько-британському проекті з розробки університетської програми підготовки вчителів англійської мови (1997–1998 н.р.). Пройшла курси підвищення кваліфікації з методики комунікативного навчання англійської мови при Ланкастерському університеті у Великобританії (1998 р.).

У колі наукових зацікавлень методика викладання англійської мови, новітні технології у викладанні англійської мови.

Має понад 50 друкованих праць. Автор статей, тез, методичних рекомендацій, співавтор посібників та підручників із англійської мови для середньої школи й вищих навчальних закладів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

1.    Яценко Людмила Михайлівна , доцент, канд. пед. наук
2.    Александренко Єлизавета Ярославівна, викладач    
3.    Білоус Аліна Анатоліївна, доцент, канд. філ. наук
4.    Деркач  Інна Володимирівна,  доцент, канд. пед. наук
5.    Кіржнер Світлана Естланівна,  доцент, канд. пед. наук
6.    Крикніцька Ірина Олександрівна, викладач    
7.    Кравченко Олександр Григорович, ст. викладач    
8.    Ліннік Лілія Анатоліївна, викладач    
9.    Макатер Світлана Василівна, викладач    
10.    Мальована Марина Михайлівна, ст. викладач    
11.    Мартинюк Оксана Сергіївна, ст. викладач    
12.    Ніколаєнко Світлана Володимирівна, доцент    
13.    Подсєвак Катерина Сергіївна, cт. викладач
14.    Прохорова Анна Валеріївна, викладач
15.    Смаженко Ольга Андріївна, ст. викладач    
16.    Сташко Галина Іванівна, доцент, канд. філ. наук
17.    Титова Наталія Юріївна, ст. викладач    
18.    Фабрична Яна Геннадіївна, доцент, канд. пед. наук
19.    Хоменко Олександр Вікторович, професор, док. пед. наук
20.    Чумак Надія Борисівна, ст. викладач

 

Освітня діяльність

Кафедра бере участь у підготовці студентів факультету перекладознавства за спеціальністю 035. Філологія та 242. Туризм.

 

Дисципліни

Перша іноземна мова (англійська), практична фонетика та практична граматика англійської мови для студентів І і ІІ курсів денної та заочної форм навчання спеціальністю 035. Філологія.

Перша іноземна мова (англійська)
для студентів І–ІІІ курсів спеціальністю 242. Туризм.

Друга іноземна мова (англійська)
для студентів ІІ–IV курсів денної форми навчання спеціальністю 035. Філологія.

Навчально-методичну роботу кафедри забезпечують 12 секцій:

•    секція першої іноземної мови І курсу (керівник секції – ст. викл. Мартинюк О.С.)
•    секція з практичної фонетики І курсу (керівник секції –  ст.викл. Смаженко О.А.)
•    секція практична граматика І, ІІ курсу (керівник секції – викл. Александренко Є. Я.)
•    секція першої іноземної мови ІІ курсу (керівник секції – доц. к.п.н. Фабрична Я.Г.)
•    секція другої іноземної мови І та ІІ курсів (керівник секції – ст. викл. Титова Н.Ю.)
•    секція другої іноземної мови ІІІ курсу (керівник секції – ст.викл. Кравченко О. Г.)
•    секція другої іноземної мови IV курсу (керівник секції – доц. канд. філ. наук Сташко Г. І. )
•    секція заочного відділення (І, ІІ курси) (керівник секції – викл. Крикніцька І. О.)
•    секція «Туризм» І курсу (керівник секції – викл. Макатер С.В.)
•    секція «Туризм» ІІ курсу (керівник секції – доц., канд. пед. наук Кіржнер С. Е.)
•    секція «Туризм» ІІІ курсу (керівник секції – викл. Мальована М.М.)
•    секція «Туризм» ІV курсу (керівник секції – проф., д.п.н. Хоменко О.В.)

 

Наукова діяльність

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри – дослідження в галузі методики викладання іноземних мов, філології та перекладу. Викладачі кафедри працюють над колективною темою "Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному вищому навчальному закладі" (державний реєстраційний номер 0118U003023).

У межах виконання цієї теми працівники кафедри готують методичні розробки та посібники для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах, а також програмне забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи. Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні науково-методичних праць фахівців КНЛУ та інших навчальних закладів України, а також здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

 

Міжнародні зв’язки

Протягом більш ніж 8 років кафедра координує роботу Клубу знавців англійської мови, разом з представниками міжнародної студентської громадської організації  «Співдружність студентів-християн Україна», що зареєстрована  Міністерством Юстиції України 02.02.1999  і об’єднує освітянську молодь та студентів-християн.  Англійський відділ (ССХ English) є частиною ГО «ССХ Україна». Основна мета діяльності клубу – ознайомлення студентів КНЛУ з культурою англомовних країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з носіями мови. Три роки поспіль Террі Епплінг (Terre Apping) є добровільним працівником ГО та разом з викладачами кафедри проводить семінари, лекції, тематичні вечори, перегляд і обговорення фільмів англійською мовою, з метою надання мовленнєвої практики студентам та розширення їхнього світогляду.

 

Видання

Викладачі кафедри працюють над створенням підручників і навчальних посібників для вищої школи, зокрема:

•    Аненко Н. І. A Practical guide to Learning English: Посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів. Частина І / Заг. ред. Аненко Н.І. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012.
•    Аненко Н. І., Гладуш Н. Ф., Подсєвак К. С. Self-Study English Course. – К.: Освіта України, 2010.
•    Кукса І. М., Яценко Л. М., Аненко Н. І. English Grammar for Advanced Learners / Посібник з практичної граматики англійської мови. (Для студентів ІI курсу ВНЗ спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури.) Навч. посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017.
•    Сташко Г. І., Титова Н. Ю. English-in-Use / Англійська мова. Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.
•    Сташко Г. І., Титова Н. Ю. Let’s Start. An Introductory Course of English / Англійська мова : Навчальний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014.
•    Яценко Л. М. (у співавторстві) Англійська мова для вступників до вищих навчальних закладів (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) : Навчальний посібник . – Ірпінь, 2011.
•    Яценко Л. М. та ін. A Practical to Learning English / Посібник з практики усного та писемного мовлення. Ч. І. Для студентів І курсу факультету перекладачів. Навч. посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – 384 с.
•    Яценко Л. М., Черхава О.О. Тестові контрольні роботи з англійської мови для студентів спеціальності «Туризм». Навч. посібник.  - К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. - 276 с.
•    Кравченко О. Г., Фабрична Я. Г. English Intonation: Practical Course for the Second Year Students Specialising in Translation Studies. Англійська інтонація: Навч. посібник для студентів ІІ курсу факультету перекладознавства./ Заг. редакція – Фабрична Я. Г. – К.:Вид. центр КНЛУ, 2019. – 116 с.

 

Детальніше інформацію викладено на офіційному веб-сайті кафедри:
http://englishdep.knlu.edu.ua/

Вибіркові дисципліни Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Каталоги навчальних дисциплін

035 Філологія


Анотації

035 Філологія

053 Психологія

242 Туризм


Пам'ятка

Зразки заяв

Вибіркові дисципліни Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету перекладознавства

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти