Колективна кафедральна тематика

За пріоритетними для Університету науковими напрямами виконуються також науково-дослідні роботи, що здійснюються на кафедрах у межах робочого часу викладачів. Усі теми зареєстровані в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації.

 

Кафедра

Наукова кафедральна тема, керівник,

номер державної реєстрації

Науковий напрям «Гуманітарні науки та мистецтво»

1.

Кафедра германської

і фіно-угорської філології імені проф. Г. Г. Почепцова

Комунікативно-когнітивний та соціокультурний аспекти функціонування системи мовних одиниць германських і фіно-угорських мов у синхронії і діахронії (керівник – д. філол.н., проф. Стеріополо О. І.). Номер держреєстрації 0118U003392

2.

Кафедра англійської філології, перекладу

і філософії мови

імені професора

О. М. Мороховського

Текст і дискурс у лінгвофілософському та когнітивно-семіотичному висвітленні   Воробйова О. П.). Номер держреєстрації 0117U005476

3.

Кафедра фонетики

і практики

англійської мови

Семантико-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти функціонування і викладання англійської мови (керівник – к.філол.н., доц. Морякіна І. А.). Номер держреєстрації 0117U005394

4.

Кафедра

германських мов

Методичні та лінгвістичні аспекти дослідження і викладання іноземної мови у вищій школі (керівник – к.філол.н., доц. Бондаренко Я. О.). Номер держреєстрації 0118U001017

5.

Кафедра

німецької філології

Взаємодія мовних одиниць різних рівнів: лінгвокультурологічний, когнітивно-комунікативний та функціонально-прагматичний аспекти (керівник – д.філол.н., проф. Гамзюк М. В.). Номер держреєстрації 0117U007610

6.

Кафедра іспанської та французької філології

Системність одиниць романських мов: когнітивний та комунікативно-функціональний аспекти (керівник – д.філол.н., доц. Савчук Р. І.). Номер держреєстрації 0117U005462

7.

Кафедра романських і германських мов

Дослідження мовних одиниць романського ареалу в сучасній лінгвістичній парадигмі (керівник – к.філол.н., доц. Рубан В. О.). Номер держреєстрації 0117U005162

8.

Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства (керівник – д.філол.н., проф. Ніконова В. Г.). Номер держреєстрації 0117U003776

9.

Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Лінгвокогнітивні та лінгвокультурні аспекти перекладу (керівник – д.філол.н., проф. Пилипенко Р. Є.). Номер держреєстрації 0118U003344

10.

Кафедра англійської мови факультету перекладознавства

Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному ВНЗ (керівник – к.філол.н., доц. Яценко Л. М.). Номер держреєстрації 0118U003023

11.

Кафедра тюркської філології

Тюркологічні студії в синхронії та діахронії (керівник – к.філол.н., ст. викл. Тімкова Т. М.). Номер держреєстрації 0118U000002

12.

Кафедра японської філології

Актуальні проблеми дослідження і викладання японської мови і літератури (керівник – к.філол.н., доц. Пирогов В. Л.). Номер держреєстрації 0118U003014

13.

Кафедра корейської філології

Кореєзнавство в Україні: сучасність і перспективи (керівник – д.політ.н., проф. Кан Ден Сік). Номер держреєстрації 0118U003008

14.

Кафедра східної філології

Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі (керівник – д.філол.н., проф. Валігура О. Р.). Номер держреєстрації 0118U003025

15.

Кафедра китайської філології

Актуальні проблеми сучасної лінгвістичної синології (керівник – к.філол.н., доц. Любимова Ю. С.). Номер держреєстрації 0118U003013

16.

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу

Міжмовна та міжкультурна комунікація у романістиці та елліністиці (керівник – д.філол.н., проф. Філоненко Н. Г.). Номер держреєстрації 0117U005463

17.

Кафедра англійської мови і перекладу факультету сходознавства

Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу (керівник – д.філол.н., проф. Шутова М. О.). Номер держреєстрації 0117U005477

18.

Кафедра іноземних мов

Міжкультурна комунікація та професійно зорієнтоване викладання іноземних мов та перекладу: лінгвістичний та методологічний аспекти (керівник – к.філол.н. доц. Васильчук Л. Ф.). Номер держреєстрації 0117U005473

19.

Кафедра російської мови і літератури

Дослідження слов'янських мов в антропоцентричній парадигмі (керівник – д.філол.н., проф. Мусієнко В. П.). Номер держреєстрації 0117U005499

20.

Кафедра української філології та славістики

Слово і його системні зв’язки в синхронії й діахронії (керівник – д.філол.н., проф. Валюх З. О.). Номер держреєстрації 0117U005508

21.

Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко

Світовий літературний процес: полілог інтерпретацій (керівник – д.філол.н., проф. Шимчишин М. М.). Номер держреєстрації 0117U005481

Науковий напрям «Суспільні науки»

22.

Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, ЗВО України

Методика навчання іноземних мов і культур у системі неперервної освіти (керівник – д.педаг.н., проф. Ніколаєва С. Ю.). Номер держреєстрації 0117U005347

23.

Кафедра психології, педагогіки і фізичного виховання

Професійна компетентність викладача гуманітарного ВНЗ та її особистісні складові (керівник – д.психол.н., проф. Бондаренко О. Ф.). Номер держреєстрації 0118U000001

24.

Кафедра історії України і туризму

Український національно-визвольний рух новітньої доби (керівник – д.істор.н., проф. Терещенко Ю. І.). Номер держреєстрації 0117U005578

25.

Кафедра історії України і туризму

Концептуальні засади активізації туристичної галузі в умовах глобальних трансформацій (керівник – д.істор.н., проф. Терещенко Ю. І.). Номер держреєстрації 0117U005302

26.

Кафедра менеджменту і маркетингу

Економічні дослідження в умовах сучасних інтеграційних процесів (керівник – д.економ.н., проф. Смагін В. Л.). Номер держреєстрації 0118U000219

27.

Кафедра права

Формування правової держави: проблеми та перспективи розвитку (керівник – к.юрид.н., доц. Шатіло В. А.). Номер держреєстрації 0117U005348

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти