Фундаментальні теми


Напрями наукової діяльності

Київського національного лінгвістичного університету

Наукова діяльність Університету здійснюється на основі розроблених Положень МОН України та Положень КНЛУ. Серед основних пріоритетних напрямів наукової діяльності КНЛУ визначено такі:

  • розвиток фундаментальних і прикладних досліджень для задоволення суспільно-економічних потреб держави;
  • розроблення та впровадження інноваційних технологій підготовки та перепідготовки нової генерації фахівців із соціально-гуманітарних наук (перекладачів та фахівців з іноземної філології);
  • підтримання налагоджених міжнародних контактів та їхнє розширення за рахунок грантових проєктів з Європейських студій Erasmus+ та інших з особливим наголосом на процесах євроінтеграції, що сприятимуть академічній мобільності тощо;
  • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, організація стажувань науково-педагогічних кадрів у закордонних закладах-партнерах та із залученням фахівців з країн-членів ЄС тощо;
  • проведення наукових заходів із міжнародною участю;
  • активізація наукової роботи молодих учених та здобувачів вищої освіти, мотивація студентів до наукової діяльності.

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», пріоритетними для КНЛУ є 2 наукові напрями:

1.    Гуманітарні науки та мистецтво
Галузь знань: гуманітарні науки.

2.    Суспільні науки.
Галузі знань: освіта/педагогіка, право, соціальні та поведінкові науки, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування.
 

 

Наукові дослідження, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році
(КПКВК 2201040)

Науковцями університету на конкурсне замовлення Міністерства освіти і науки України виконується 3 фундаментальних наукових дослідження.

 

 

з/п

Назва роботи

№ держреєстрації

Керівник

Підстава до виконання - дата,№ документу

Терміни виконання

Обсяг фінансування на поточний рiк, тис.грн.

Наукові секції за фаховими напрямами

Пріоритетний тематичний напрям: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

1.

Лінгвістика інтермедіальності у викликах сучасності: полімодальність мислення, інтерсеміотичність тексту, полілог культур

0119U100934

Воробйова Ольга Петрівна, проф., д-р філол. наук

05.02.2019
 129

 

31.01.2019
 96

2019 – 2021

200,000

Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

2.

Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі української та американської літератур кінця ХХ – початку ХХІ століття

0119U100960

Шимчишин Марія Мирославівна, проф., д-р філол. наук

05.02.2019

№ 129

 

31.01.2019

№ 96

2019 – 2021

200,000

Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

3.

Ноосферно-ностратична реінтерпретація гіпотез походження людської мови

0120U102482

Васько Роман Володимирович, проф., д-р філол. наук

10.04.2020
№ 499

03.02.2020
№ 115

2020 – 2022

240,000

Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

 


Фінансова документація з держбюджетних тем

Кошторис на 2016 р.

Штатний розпис на 2016 р.

Штатний розпис на 2015 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень та розробок, які виконує Київський національний лінгвістичний університет за рахунок коштів державного бюджету у 2015 р.


Науково-дослідні роботи, що фінансувались за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України у 2011–2015 рр.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти