Кафедра історії України і туризму

Історія кафедри

Кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства була утворена у 1987 р. як кафедра історії України (з 2000 р. – кафедра історії України та зарубіжних країн, з 2010 р. – кафедра історії України і філософії). Вона стала однією з перших кафедр вітчизняної історії, які почали створюватись після проголошення незалежності України. Від початку існування кафедра історії України підпорядкувала свою діяльність формуванню національно-свідомого, озброєного глибокими історичним знаннями студентства. Було розроблено типову і робочу програму курсу "Історія України", який передбачає систематичний виклад подій від найдавніших часів до сучасних соціально-економічних і політичних процесів включно. У 2012-2013 н.р. кафедра пройшла ліцензування на підготовку фахівців з туристичного обслуговування освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" отримала назву кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства.

Одним з важливих напрямків діяльності кафедри історії України стало врахування специфіки університету як вищого лінгвістичного навчального закладу. Було запроваджено читання спецкурсів, які розкривають історичні зв'язки України з країнами, мова яких вивчається, під загальною назвою "Україна і європейський світ" та "Україна і східний світ". Суттєву корекцію у весь зміст діяльності кафедри було внесено у 2000 р., відколи їй було передано викладання курсу "Країнознавство". Дисципліна ставить за мету дати знання про стан сучасного розвитку кожної країни, мова якої вивчається, особливості її історичного і культурного розвитку, географію.

 

Завідувач

Терещенко Юрій Іларіонович, доктор історичних наук, професор

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

Васильчук В.М. -  доктор історичних наук, професор
Лебедєва І.М. -  кандидат історичних наук, доцент
Гедін М.С. - кандидат історичних наук, доцент
Кучерява Г.О. - кандидат географічних наук, доцент
Шутов О.Г. - кандидат філософських наук, професор
Комова О.С. - старший викладач
Яворська О.Г. – кандидат біологічних наук, доцент
За зовнішнім сумісництвом працює Зінченко В.А. - кандидат історичних наук, доцент

 

 

Дисципліни

Спеціальність 242 Туризм

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Основи туризмознавства
Туристичне краєзнавство
Туристично-краєзнавчий практикум
Історія світового та вітчизняного туризму
Історія України
Історія української культури
Навчальна практика: Вступ до фаху
Спортивний туризм
Дисципліна за вибором з фаху: Основи наукових досліджень / Діловодство в туризмі


2 курс

Економічна теорія
Географія туризму
Туристичне країнознавство
Організація туристичних подорожей
Організація екскурсійної діяльності
Організація активного туризму
Курсова робота з дисципліни "Географія туризму


3 курс

Маркетинг у туризмі
Економіка підприємства
Спеціалізований туризм
Організація готельного господарства
Організація ресторанного господарства
Організація анімаційної діяльності
Дисципліна за вибором з фаху: Сільський (зелений) туризм / Музеєзнавство
Курсова робота з дисципліни "Організація готельного господарства" / "Організація ресторанного господарства"


4 курс

Менеджмент у туризмі
Туроперейтинг
Управління туристичними дестинаціями
Реклама в туризмі
Світовий ринок послуг в індустрії туризму та гостинності
Виробнича практика з туристичного обслуговування

ЕК бакалавр
Кваліфікаційна робота бакалавра


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс

Туризмологія
Екскурсологія
Сучасні проблеми розвитку туризму
і Педагогіка і психологія вищої школи
Методика викладання туризмознавчих дисциплін у вищій школі
Державне та регіональне управління туризмом

Стратегічний менеджмент у туризмі / Управління проектами в туризмі  
Антикризове управління в туризмі / Іміджологія і РК у туризмі / Міжнародна економіка
Стратегічний маркетинг у туризмі / Логістика в туризмі
Туристичні ринки світу / Міжнародний туристичний бізнес
Глобальні виклики сучасності у контексті туризмознавства / Управління якістю туристських послуг
Актуальні проблеми викладання туризмознавчих дисциплін у вищій школі
/ Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
Методологія і організація наукових досліджень в туризмі

ЕК магістр
Кваліфікаційна робота магістра


Загальні дисципліни

1. Історія України (середня освіта і психологія – два семестра)
2. Історія України ( філологія і переклад – один семестр)
3. Історія України (факультет слов’янської філології)
4. Історія України (підготовче відділення для іноземних громадян)
5. Основи економічної та соціальної географії світу(підготовче відділення для іноземних громадян)
6. Історія української культури (для всіх факультетів)
7. Історія української культури (факультет слов’янської філології)
8. Країнознавство (Великої Британії та країн англомовного світу)
9. Країнознавство (Німеччини)
10. Країнознавство (Італії)
11. Країнознавство (Іспанії)
12. Країнознавство (Франції)
13. Країнознавство (Греції)
14. Країнознавство (Португалії)
15. Україна і Далекий схід: історико-культурний контектст
16. Безпека життєдіяльності

 

Наукова діяльність

Основним напрямом роботи кафедри історії України і туризму є посилення вимог до якості викладання соціо-гуманітарних дисциплін студентів І-V курсів Київського національного лінгвістичного університету. Кафедра проводить змістовну роботу по розробці нових вимог до іспитів та заліків, самостійної роботи з теоретичних дисциплін, навчально-методичних комплексів, розширенню базових навчально-методичних матеріалів з усіх дисциплін кафедри, розширенню пакетів модульних контрольних робіт.

Головним напрямом, за яким виконується науково-дослідна робота викладачами, докторантами, аспірантами, є науково-дослідна тема “Український національно-визвольний рух новітньої доби”. По цій темі підготовлено і видано низку наукових праць; науково-педагогічні працівники, докторанти й аспіранти кафедри беруть участь в роботі наукових конференцій; готуються докторські і кандидатські дисертації. Результати своєї науко-дослідної роботи викладачі, докторанти і аспіранти кафедри регулярно публікують у різних наукових виданнях, зокрема у збірнику наукових праць “Вісник КНЛУ. Серія “Історія, економіка, філософія” (головний редактор – проф. Ю.І. Терещенко). Журнал включений ВАК України до переліку фахових видань.

Крім того, на засіданні кафедри історії України і туризму (протокол № 2 від 4 вересня 2019 р.) було затверджено другу науково-дослідну тему “Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму”. В рамках наукової діяльності в напрямку туризмознавства, науково-педагогічні працівники, докторанти й аспіранти кафедри організовували науково-практичні конференції, публікували свої наукові розвідки.

За поточний календарний рік був опублікований випуск 23 наукового збірника “Вісник КНЛУ. Серія “Історія, економіка, філософія”. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика (гол. редактор – проф. Ю.І.Терещенко). На сторінках збірника свої наукові статті опублікували науково-педагогічні працівники, докторанти й аспіранти кафедри: завідувач кафедри історії України і туризму, проф. Ю.І.Терещенко „Павло Скоропадський – творець Української Держави”; а також на допомогу вивченню курсу історія України - проф. Ю.І.Терещенко „Відгомін європейських суспільно-політичних процесів в Україні наприкінці ХVIII- на початку ХІХ ст.”; проф. В.М.Васильчук „Фальц-Фейни – Таврійські королі”; доц. М.С. Гедін „Вплив слов’янофільства на історіософські погляди М.І.Костомарова”; доц. І.М. Лебедєва „Створення Генерального Секретаріату Центральної Ради (за спогадами учасників подій)”; а також на допомогу вивченню курсу історія України - доц. І.М. Лебедєва „Англія напередодні і під час буржуазної революції (1603-1660 рр.)”; докторант О. Білобровець „Розвиток польської освіти в Україні у 1917-1918 рр.”.

З  ініціативи науково-педагогічних працівників в рамках діяльності кафедри історії України і туризму з метою популяризації туризмознавства в Київському національному лінгвістичному університеті і створення бази практики для студентів спеціальності 242 Туризм було організовано діяльність «Центру розвитку туризмознавства в Київському національному лінгвістичному університеті». Зусиллями науково-педагогічних працівників кафедри історії України було відкрито веб-сайт центру. Проведено 11 екскурсій для студентів КНЛУ. Триває розробка нових екскурсійних маршрутів.

Важливою складовою міжнародної співпраці в галузі наукових досліджень з історико-країнознавчих дисциплін й туризмознавства є залучення іноземних науковців до написання, публікації та редагування друкованих видань кафедри. Прикладом такої співпраці є видання “Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія”, в якому опубліковано статті професорів Омеляна та Любомира Беїв (США, Філадельфія), Омеляна Вішки та Мацей Кротофіла (Університет Миколая Коперника, Торунь, Польща), популярного польського професора Інституту етнології і культурної антропології Ягеллонського університету (Польща) Анджея Зємби, журналіста Вацлава Ганцажа (Краківський університет, Польща), Phd. Джуінди Абдул Фарида (Афганістан) та інших.

 

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 251, 252
тел.: +38 (044) 529-83-06
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://kafhist.knlu.edu.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти