Кафедра тюркської філології

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус №3), кім. 705
тел.: +38 (044) 521-61-57
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://blizhniy-vostok.jimdo.com/

 

 

Історія

Кафедра тюркської філології була створена рішенням вченої ради КНЛУ у результаті перейменування кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу,  заснованої у жовтні 2005 року шляхом реорганізації кафедри східних мов і цивілізацій. З 2006 по 2013 рр. кафедра була випусковою і забезпечувала підготовку фахівців з арабської, перської, турецької мов і мови гінді за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" за напрямком підготовки 6.020303 "Філологія" і спеціальністю "Переклад". У 2013 році на базі факультетських кафедр мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу і мов і цивілізацій Далекого Сходу було створено випускову кафедру східної філології, яка перебрала на себе підготовку фахівців-перекладачів зі східних мов за ОКР "Магістр". Зараз кафедра тюркської філології забезпечує підготовку фахівців із перекладу з турецької мови за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Кафедра забезпечує викладання низки дисциплін циклу професійної і практичної підготовки:

– турецька мова;– азербайджанська мова;
– країнознавство (країни Арабського Сходу, Туреччина, Іран, Індія);
– лексикологія турецької мови;
– практичний курс перекладу з турецької мови;
– усний двосторонній переклад з турецької мови;
– теоретична і практична граматика турецької мови;
– лінгвокраїнознавство Туреччини;
– стилістика турецької мови;
– низка курсів за вільним вибором студента і спецкурсів.

З початку створення кафедри її очолював кандидат філологічних наук, доцент С. В. Сорокін. З 2015 року кафедру очолює кандидат філологічних наук доцент Т. М. Тімкова. У різні роки на кафедрі працювали і продовжують працювати відомі фахівці в галузі філологічного і історичного сходознавства: кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент Н. М. Ксьондзик (турецька мова, історія турецької мови), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент Н. О. Пророченко (країнознавство), кандидат філологічних наук Н. В. Сіленко (турецька мова), кандидат філологічних наук, доцент В. В. Пілик (турецька мова), кандидат філологічних наук, професор С. В. Сорокін (турецька мова, перекладознавство).

 

Завідувач кафедри

Тімкова Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри тюркської філології (з 2015 року). З 2006 року працювала на посаді викладача, старшого викладача кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У період з 2007 по 2011 роки навчалася в аспірантурі Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського Національної академії наук України (спеціальність 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії). Дисертацію на тему: "Макроконцепт АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА у турецькій мовній картині світу" для здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук захистила у 2014 році. Автор понад 17 публікацій наукового характеру. Викладає турецьку мову, усний двосторонній переклад (турецька мова) та інші. Керує магістерськими роботами. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.

Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.ru/citations?user=VGb1mLYAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Публікації за останні 5 років:

1.    Тімкова Т.М. Лексичні одиниці, що позначають атмосферні явища у давньотюркській мові. / Т.М. Тімкова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. - К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Випуск 23, 2013; С. 428-437.
2.    Тімкова Т.М. Концепти атмосферних явищ у тюркській міфології. / Т.М. Тімкова // Сходознавство № 61. – К., 2013. - С. 165-178.
3.    Тімкова Т.М. Фразеологічні одиниці що вербалізують макроконцепт «атмосферні явища» у турецькій мові. / Т.М. Тімкова // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Філологічні науки, Випуск 32, Кам.-Под. – Аксіома. – 2013. - С. 117-121.
4.    Тімкова Т.М. Особливості впливу метеонімів на формування турецьких антропонімів. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 382-384.
5.    Тимкова Т.Н. Специфика вербализации концепта СНЕГ в турецкой языковой  картине мира. / Т.М. Тімкова // Вектор науки Тольятинского Государственного Университета, № 2 (24), 2013. - С. 355-358.
6.    Тімкова Т.М. Лексичні одиниці що репрезентують макроконцепт атмосферні явища у анатолійських діалектах. / Т.М. Тімкова // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ; Випуск 30, 2013. - С. 292-300.
7.    Тімкова Т.М. Концепт ТУМАН у турецьких поетичних творах періоду Турецької Республіки. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.
8.    Тімкова Т.М. Класифікація концептуальних метафор що позначають атмосферні явища в турецькій мові. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С 447-448.
9.    Тімкова Т.М. Концепт ХМАРА у турецькій мовній картині світу. / Т.М. Тімкова // Сходознавство № 70. – К., 2015. – С. 189-191.
10.    Тімкова Т. М. Специфіка вербалізації концепту ВІТЕР у турецькій мовній картині світу. / Т.М. Тімкова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія "Філологія. Педагогіка. Психологія" – 2016. – Вип. 32. – С.61-69.
11.    Тімкова Т.М. Лексико-фразеологічні засоби вираження концепту ГРІМ у турецькій мові. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30березня–01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С 420-422.
12.    Тімкова Т.М. Тематична класифікація лексичних одиниць, що вербалізують макроконцепт АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА в турецькій мові. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 березня–31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С 373-375.
13.    Тімкова Т.М. Глобалізаційні процеси в сучасному турецькому кіно (на прикладі серіалів). / Т.М. Тімкова // Дні науки філософського факультету – 2017: Матеріали доповідей міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 25-26 квітня 2017 – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017 – С. 123-125. – Режим доступу: http://www.phildep.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2017/DS%202017%2010.pdf

 

Науково-педагогічні працівники

Сорокін Сергій Володимирович, директор Інституту східних мов (з 2003 по 2005 і з 2009 по 2012), декан факультету сходознавства (з 2012), завідувач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу з 2005 по 2015 роки, професор кафедри тюркської філології, кандидат філологічних наук (2002), доцент (2004). Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографії "Турецька і українська мови в системі координат ВИД - ЧАС - МОДАЛЬНІСТЬ" (К., 2009), навчальних посібників "Читаймо та розмовляймо турецькою: практикум з усного і писемного мовлення (для студентів ІІІ курсу)" (К., 2005), "Практичний курс перекладу з турецької мови. Частина перша. Переклад газетно-інформаційних текстів" (К., 2010), "Історія турецької мови: курс лекцій" (К., 2016, у співавторстві з Н.М.Ксьондзик). Викладає теоретичну і практичну граматику турецької мови, практичний курс перекладу з турецької мови, базовий курс османської мови, керує науковими працями магістрантів і аспірантів.
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Адреса профілю у Google Академії:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=hJM2tF8AAAAJ&hl=uk

Публікації за останні 5 років:

1.    Сорокін С.В. Ономатопи й ідеофони в турецькій мові: частиномовна належність, структура, семантика / С.В. Сорокін // Polyphonia Orientis: мова, література, історія, релігія. До ювілею В.С. Рибалкіна. Зб. наук. статей. – К.: ІС НАНУ. – 2013. С. 179–201.
2.    Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті. 2012 – 2013 н.р. [Соловей М.І., Сорокін С.В., Шутов О.Г.]. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2013. – 106 с.
3.    Сорокін С.В. К проблеме квалификации категории модальности в лингво-функциональной парадигме (на материале турецкого языка) / С.В. Сорокін // Україна і світ: діалог мов та культур. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2013. – С. 356–359.
4.    Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті. 2013 – 2014 навч. рік. / [Соловей М.І., Сорокін С.В., Шутов О.Г.,  В.В. Кудіна]. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2013. – 115 с.
5.    Сорокін С.В. Концепт DOST (ДРУГ) в азербайджанской языковой картине мира / С.В. Сорокін // Русский язык и литература в Азербайджане. Журнал Бакинского славянского университета – 2013. – Вип. 3. – С. 4-9.
6.    Сорокін С.В. Концепція складнопідрядного речення у працях Мухаррема Ергіна / С.В. Сорокін // Україна і світ: діалог мов та культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 березня 2014 р.) – К.: Вид. центр КНЛУ.  – 2014. – С. 412–414.
7.    Сорокін С.В. Дослідження поняттєвих категорій у парадигмі функціональної граматики (на прикладі категорії допустовості в турецькій мові) / С.В. Сорокін // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – 2014. – Вип. 29. – С. 115–125.
8.    Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному університеті у 2014–2015 навчальному році / [Соловей М.І., Сорокін С.В., Шутов О.Г.,  В.В. Кудіна]. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2014. – 115 с.
9.    Сорокін С.В. Майбутній час у турецькій мові: функціонально-комунікативний аспект / С.В. Сорокін // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Матеріали XI Міжнародної наукової інтернет-конференції. Зб. наук. праць.  – Переяслав-Хмельницький Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015. С. 378–380 – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/1360
10.    Сорокін С.В. Типи синтаксичного зв’язку в тюркських мовах (на прикладі турецької і азербайджанської мов) / С.В. Сорокін // Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ВЦ КНЛУ, 2015. – С. 425–427
11.    Сорокін С.В. Kiev Rus Devletinden Bu Yana Ukrayna ve Rusya Coğrafyasında Çeviri Faaliyetleri ve Çeviribilim // Çeviribilim ve Uygulamaları / Hacettepe Üniversitesi (Ankara). – 2016. – Sayı 22. – S. 49–64.
12.    Сорокін С.В. Герундій у турецькій мові: проблеми кваліфікації і класифікації // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія "Філологія. Педагогіка. Психологія". – 2016. – Вип. 32. – С. 46–53.
13.    Сорокін С.В. Історія турецької мови: курс лекцій. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – 235 с.
14.    Сорокін С.В. Концепція членів речення у працях турецьких граматистів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і Світ: діалог мов і культур". – К.: ВЦ КНЛУ, 2016. – С. 382–384.
15.    Сорокін С.В. Структурна типологія клаузи в сучасній турецькій мові // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. I (181). – С. 303-310
16.    Сорокін С.В. К вопросу о реализации семантики результативности в турецком языке: опыт функционально-семантического исследования // Prof. Dr. Talat Tekin Hatıra Kitabı. Cilt. 2. – İstanbul: Çantay; Uluslararası Türk Akademisi, 2017 – S. 1029–1077.
17.    Сорокін С.В. Парний заперечний сполучник ne...ne... в сучасній турецькій мові: функціональний аспект // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017 – С. 339-341
18.    Сорокін С.В. Принципи представлення системи часових форм турецької мови у працях турецьких лінгвістів / С.В. Сорокін // Матеріали XXXIV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку". Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – 2017. С. 101–106. – Режим доступу: http://confscientific.webnode.com.ua/
19.    Сорокін С.В. Куда не добралась "языковая революция": лексическое наполнение и особенности перевода с турецкого языка генеральной доверенности как разновидности юридического документа / С.В. Сорокін // Добірне намисто на шану арабіста: Збірник до ювілею Л. А. Петрової. – Київ: Вид. центр КНЛУ. – 2017 – С. 171–193.
20.    Сорокін С.В. П’ять найгарніших церков Туреччини: архітектурно-культурний аналіз/ С.В. Сорокін // Матеріали міжнародної конференції "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", Київ,  20 травня 2017 р. –– 2017. – С. 70–76.

Пророченко Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук (1997), доцент (2009), старший науковий співробітник зі спеціальності: політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (2006), доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу, доцент кафедри тюркської філології,  автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника "Туреччина: історія, культура, географія" (К., 2005). Викладає історію східних цивілізацій, країнознавство Туреччини, Ірану, країн Арабського Сходу, Індії, Китаю, Японії, Кореї, В'єтнаму, ісламознавство. До сфери професійних інтересів входить не лише історія, а й політологія країн Близького і Середнього Сходу.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/scholar?start=10&q=пророченко+наталія&hl=ru&as_sdt=0,5

Публікації за останні 5 років:

1.  Пророченко Н.О. Закономірності та особливості функціонування державно-політичних інститутів в умовах арабо-мусульманського суспільства. / Н.О. Пророченко // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (62). – К.: ІСЕМВ НАН України, 2013. – С. 28-42
2.    Пророченко Н.О. Еволюція арабських політичних систем у контексті процесів регіональної та глобальної трансформації. / Н.О. Пророченко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 281-282
3.    Пророченко Н.О. Політичні системи арабських країн: соціокультурна відповідність, межі сталості та перспективи трансформації. / Н.О. Пророченко // Електронний журнал «Ісламознавчі студії». Науковий альманах. Пробний випуск,— К., 2013. — С. 82-104
4.    Пророченко Н.О. Процеси адаптації арабо-мусульманського суспільства до визначальних змін сучасного світу. / Н.О. Пророченко // Аль-Калям / Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень / Бібліотека ісламознавства. – Донецьк, 2013. – Випуск 2.  – С. 58-74
5.    Пророченко Н.О. Іран, Афганістан, Пакистан як історичні субкультури Ісламського світу / Н.О. Пророченко // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади,закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н. проф., Гури В.К. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: LAT&K, 2014. –С. 290-326
6.    Пророченко Н.О. Роль ісламу в процесах сучасної  соціально-політичної еволюції держав Середнього Сходу. / Н.О. Пророченко // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних  викликів ХХІ століття: Метеріали міжнарод. наук. конф. / Відп. Ред. В.К.Гура / К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С. 72-76
7.    Пророченко Н.О. Сучасний стан та перспективи розвитку асоційованого членства з ЄС арабських країн Середземноморського регіону. / Н.О. Пророченко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 березня 2014 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 344-346
8.    Пророченко Н.О. Ісламські цінності як фактор формування життєздатної моделі соціально-економічного розвитку в Ісламські Республіці Іран. / Н.О. Пророченко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. –с. [Електронний ресурс]  // Київський національний лінгвістичний університет [сайт]. – Режим доступу:  http://www.knlu.edu.ua/research/conferences. — Назва з екрану.
9.    Пророченко Н.О. Політична еліта Ірану: досвід поєднання традиції і сучасності у формуванні курсу суспільно-політичного розвитку. / Н.О. Пророченко //  «Аль-Калям» / Збірка наукових праць УЦІД // Бібліотека ісламознавства. – Вінниця:ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – С. 93-109
10.    Пророченко Н.О. Османська імперія на шляху реформ ХVІІІ – І половина XIX ст. / Н.О. Пророченко //  Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еurazіjskіej – przeszłość і teraźnіejszość. – Toruń-Saragossa: International Association of Historians and Archivists, 2015. – № 4. – С. 96-101.
11.    Пророченко Н.О. Нова роль Ірану в Близькосхідному регіоні: можливості та обмеження на сучасному етапі. / Н.О. Пророченко // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» редкол.: В.О.Швед та ін. – К., 2015. – С.122-128
12.    Пророченко Н.О. Ісламська держава: соціальний аспект феномену. / Н.О. Пророченко // Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під ред. Салаха З., Ауліна О.А. – Львів: Видавництво «Компанія "Манускрипт"», 2015. – С. 20-25
13.    Пророченко Н.О. Перспективи співробітництва України з державами Середнього Сходу. / Н.О. Пророченко // Україна у світі, світ про Україну: збірник тез доповідей (25 березня 2016 р., м. Київ) / за заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016. – С. 30-32
14.    Пророченко Н.О. Вплив цивілізаційних чинників на адаптацію суспільства до глобальних змін: західний і східний підхід. / Н.О. Пророченко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 01 квітня 2016 року. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2016. – С. 306-308
15.    Пророченко Н.О. Іранський досвід модернізації: суспільно-політичний вимір. / Н.О. Пророченко // Країни пострадянського простору:виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г.Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – С.163-173
16.    Пророченко Н.О. Проблеми і перспективи розвитку Афганістану в контексті протиріч між внутрішньодержавними центрами сили / Н.О. Пророченко // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світо системи: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; під. наук. ред. О.І.Лукаш. – К., 2016. – С. 229-246.
17.    Пророченко Н.О. Проблеми і перспективи розвитку Ірану, Афганістану, Пакистану в контексті внутрішньодержавної еволюції та регіональних процесів (С. 214-247) / Н.О. Пророченко // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія / за заг. ред. Професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. – Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – 440 с.
18.    Пророченко Н.О. Іран, Афганістан, Пакистан у політичному процесі на Близькому та Середньому Сход.і / Н.О. Пророченко // Світова периферія в ХХІ ст.: особливості розвитку в умовах сучасних глобальних змін: монографія / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, Н.І. Мхітарян, Н.Д. Городня та ін. – К. 2017.
19.    Пророченко Н.О. Особенности адаптации исламского общества к мир-системным изменениям. / Н.О. Пророченко // [Електронный ресурс]: Dialog / интернет-издание, Центральная Азия, Казахстан. – Режим доступа: http://dialog.kz/articles/mnenie/2017-06-26/natalya-porochenko-osobennosti-adaptacii-islamskogo-obshchestva-k-mir
20.    Пророченко Н.О. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-іранських відносин. / Н.О. Пророченко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 764-766.  
21.    Пророченко Н.О. Особливості адаптації ісламських суспільств до глобальних змін сучасності: соціокультурний аспект. / Н.О. Пророченко // «Дні науки філософського факультету - 2017» Міжн. наук. конф. (2017; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2017", 25-26 квіт. 2017 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Ч. 8. – С.116-119. Режим доступу: http://www.phildep.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2017/DS%202017%2010.pdf
22.    Пророченко Н.О. Концепція ісламської економіки: історичне коріння, релігійно-етичні принципи та сучасна світова практика / Н.О. Пророченко // стаття до збірки наукових праць УЦІД «Аль-Калям» // Бібліотека ісламознавства. – № 7 (Подано до друку)

Ксьондзик Наталія Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. З відзнакою закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин (1975), за фахом - спеціаліст із міжнародних відносин. У Київському національному лінгвістичному університеті працює з 1993 року на різних посадах: завідувача кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу, доцента кафедри східних мов і цивілізацій, доцента кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу, доцент кафедри тюркської філології. Захистила дисертацію на тему: "Турецька трудова імміграція в країнах Західної Європи: соціально-політичний аспект (60-ті – 70-ті роки)". Викладає дисципліни турецька мова, історія турецької мови, спецкурс з турецької ділової мови, керує магістерськими роботами.

Публікації за останні 5 років:

1.    Ксьондзик Н.М. Французькі запозичення у турецькій мові / Н.М. Ксьондзик //Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 251-252.
2.    Ксьондзик Н.М. Курдська проблема в сучасній Туреччині / Н.М. Ксьондзик // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 березня 2014 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 201-203.
3.    Ксьондзик Н.М. Турецька мова в інформаційному світі / Н.М. Ксьондзик //Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 березня 2015 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 206-208.
4.    Ксьондзик Н.М. Історія турецької мови: курс лекцій / Наталія Миколаївна Ксьондзик, Сергій Володимирович Сорокін. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – 235 с.
5.    Ксьондзик Н.М. Визначений імперфект у турецькій мові. /Н.М. Ксьондзик // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017 – С. 165-167

Голець Оксана Ярославівна, кандидат філософських наук (2005 р.), доцент (2014 р.). У Київському національному лінгвістичному університеті викладає з 2004 р. (2004-2009 рр. – викладач, старший викладач кафедри філософії; 2010-12рр. – старший викладач кафедри історії України і філософії; 2012-15рр. – в.о. доцента та доцент кафедри філософії; з 2015 р. – доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу), доцент кафедри тюркської філології. Випускниця філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998 р.). У 2001р. закінчила аспірантуру філософського факультету цього ж університету, спеціалізуючись з феноменології релігії.  Сфера наукових інтересів – філософське релігієзнавство, філософське сходознавство, культурологія. Основні курси: «Релігійні та філософські вчення Сходу», «Основи буддизму», «Культурологічні аспекти ісламу», «Авраамічні релігії».
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=a9ddrxMAAAAJ&hl=ru

Публікації за останні 5 років:

1.    Голець О.Я. Уявлення про красу в японській традиційній культурі: релігійний аспект / О.Я.Голець. // Totallogy-XXI Постнекласичні дослідження. Вип. 29.- К., 2013. – С. 288-301
2.    Голець О. Я. Проблема добра і зла в авраамічних релігіях / О. Я. Голець // Вісник Черкаського університету. – 2013. – № 31(284). – С. 93–102
3.    Голець О.Я. Проблема добра і зла в китайській духовній традиції/ О. Я. Голець // Вісник Київського національного лінгвістичного університету (Серія: «Історія, економіка, філософія»). Вип. 18 – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2013. – С. 84-91.
4.    Голець О.Я. Формування ідеалу людини в буддистській філософсько-релігійній традиції / О.Я.Голець. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 року – К., 2013. – С. 601-603.
5.    Голець О.Я. Соціально-економічний розвиток як зміна соціокультурних характеристик: релігійний аспект (на прикладі країн буддистського ареалу) / О.Я.Голець. // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції [“Дні науки філософського факультету – 2015”], (21–22 квітня 2015 р.). частина 3.  – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. – С. 20-22
6.    Голець О.Я. Проблема методології в сходознавчих дослідженнях / Оксана Ярославівна Голець. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2015 року – К., 2015. – С. 711-712.
7.    Голець О.Я. Специфіка розуміння шляху в філософських традиціях буддизму / Оксана Ярославівна Голець. // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції [«Дні науки філософського факультету – 2016»], (20–21 квітня 2016 р.). / редкол.:А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – Ч. 1. – С. 206-208.
8.    Голець О.Я. Розуміння шляху людини в релігійно-філософській концепції Рамхаля / Оксана Ярославівна Голець. // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С.67-69
9.    Голець О.Я. Схід–Захід: проблема формування раціональності / Оксана Ярославівна Голець. // "Дні науки філософського факультету – 2017", Міжн. наук. конф. (2017; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2017", 25-26 квіт. 2017 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Ч. 8. – С. 109–111
10.    Голець О.Я. Символ вогню в релігійній культурі / Оксана Ярославівна Голець. // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 489–491

Даньків Марта Володимирівна, магістр філології, заступник декана факультету сходознавства, з 2005 р. викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2006 році з відзнакою закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за фахом – викладач і перекладач перської та англійської мов. З 2008 р. по 2011 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Автор 10 публікацій наукового характеру. Готує до захисту кандидатську дисертацію. Викладає перську мову, історію перської мови, лексикологію перської мови, курс за вибором з теоретичних мовних дисциплін, мистецтво перекладу та теорію інтерпретації, проблеми міжкультурної комунікації і перекладу, керує педагогічною практикою магістрантів факультету сходознавства.
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сфера наукових інтересів – концептологія, перська концептуальна і мовна картини світу.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=A42avUwAAAAJ

Публікації за останні 5 років:

1.  Даньків М.В. Французькі запозичення як спосіб поповнення лексичного складу перської мови./ М.В. Даньків // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017 – С. 81-83

Каціон Ірина Олександрівна, магістр філології, у 2012 р. закінчила факультет сходознавства Київського національного лінгвістичного університету, за фахом - перекладач і викладач турецької мови і зарахована на посаду викладача кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. Працює на посаді викладача кафедри тюркської філології. Викладає турецьку мову, спецкурс з перекладу спеціальних лінгвістичних і перекладознавчих текстів з турецької мови. У 2017 р. закінчила аспірантуру, готує до захисту дисертацію за спеціальністю 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії,  тема дисертаційного дослідження: семантичні особливості вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу.
Сфера наукових інтересів – концептологія, турецька концептуальна і мовна картини світу.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YgqFP5cAAAAJ&hl=ru

Публікації за останні 5 років:

1.    Каціон І. О. Пареміологічний аспект концепту ЖИТТЯ у турецькій лінгвокультурі./ І.О. Каціон // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,03-05 квітня 2013 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – C. 125-126.
2.    Каціон І.О. Зміст поняття «Концепт» у контексті сучасних лінгвокогнітивних досліджень ./ І. О. Каціон // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. ІІ (170). – С. 189-197.
3.    Каціон І.О. Вербализация ядра номинативного поля концепта ЖИЗНЬ в турецком языке./ І.О. Каціон // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. № 7 (26): сборник статей по материалам XXVI международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2014. – С. 63-66.
4.    Каціон І.О. Проблема класифікації концептів у когнітивній лінгвістиці ./ І.О. Каціон // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,19-21 березня 2014 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 165-167.
5.    Каціон І.О. Лінгвокогнітивні дослідження у працях турецьких мовознавців ./ І.О. Каціон // «Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»: Міжнародна наукова-практична конференція, м. Одеса, 12-13 вересня 2014 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – С. 39-41.
6.    Каціон І.О. Фразеосемантична характеристика концепту ЖИТТЯ в турецькій мовній картині світу./ І.О. Каціон // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,01-03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 156-157.
7.    Каціон І.О. Мовні картини світу у тюркологічних дослідженнях./ І.О. Каціон // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,30 березня-01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 136-138.
8.    Каціон І. О. Структурні особливості ядра номінативного поля концепту СМЕРТЬ в турецькій мові ./ І.О. Каціон // ІІ Таврійські філологічні читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 20-21 травня 2016 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 204-205.
9.    Каціон І.О. Специфіка сучасних концептуальних досліджень./ І.О. Каціон // Сучасний вимір філологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичниї конференції: м. Львів, 15-16 липня 2016 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. – С. 56-59.
10.    Каціон І. О. Роль дериватів у формуванні номінативного поля концепта ЖИТТЯ у турецькій мовній картині світу./ І. О. Каціон // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 600-602.
11.    Каціон І. О. Будова паремійного поля концепта СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу./ І. О. Каціон // Наукові записки. – Випуск 153. – Серія : Філологічні науки – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 510-513.
12.    Каціон І. О. Семантична характеристика міжпольових утворень номінативних полів концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу./ І. О. Каціон // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 2017. Вип. 27. – С. 55-57.
13.    Каціон І. О. Ієрархія когнітивних ознак концепту СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу./ І. О. Каціон // Південний архів. Філологічні науки. № 68. – С. 100-103.
14.    Каціон І. О. Cognitive features of concept LIFE in Turkish linguistic worldview./ І. О. Каціон // European Journal of Literature and Linguistics, 2017. № 3. – P. 29-32.

Четверня Тетяна Володимирівна, спеціаліст філології, у 2006 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за спеціальністю «Переклад (турецька, англійська)». Викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу з 2005 року. Навчання в аспірантурі на кафедрі східної філології 2009-2017 рр. за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Тема дисертаційного дослідження: етнонаціональні особливості фразеосемантичного поля «Моральні якості людини» в сучасних турецькій та українській мовах. Продовжує дисертаційне дослідження. Працює на посаді викладача кафедри тюркської філології. Викладає турецьку мову. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю. аспірантура на кафедрі східної філології 2009-2017 рр.
Сфера наукових інтересів – фразеологія.

Публікації за останні 5 років:

1.    Четверня Т.В. Методи дослідження фразеосемантичного поля./ Т.В. Четверня // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30березня–01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. 447 C.
2.    Четверня Т.В. Поняття “фразеосемантичне поле” та підходи до його вивчення./ Т.В. Четверня // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017 – С. 393-395

Польова Олена Сергіївна (Шулькевич), магістр філології. У 2016 році з відзнакою закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за фахом – перекладач і викладач турецької та англійської мов. За період навчання в університеті неодноразово займала призові місця на міжнародних олімпіадах із турецької мови, а також, у 2013 році посіла І-ше місце на Всеукраїнській олімпіаді з турецької мови. З 2016 року навчається в аспірантурі КНЛУ (спеціальність 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії). Тема дисертаційного дослідження: Метафора в промовах турецьких політиків: типологія і функції. З 2015 року викладач турецької мови на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. Працює на посаді викладача кафедри тюркської філології. Викладає турецьку мову. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.
Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=uWum0nIAAAAJ

Публікації за останні 5 років:

1.    Шулькевич О.С. Функціонування метафори  у публічних промовах турецьких політиків. / О.С. Шулькевич // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня-1 квітня 2016 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. 467-469 с.
2.    Шулькевич О.С. Метафора як засіб вираження оцінки в промовах турецьких політиків./ О.С. Шулькевич // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2017. – С. 95–99.
3. Шулькевич О.С. Транспортна метафора в промовах турецьких політиків / О.С. Шулькевич // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 березня – 31 березня 2017 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. 
3.    Шулькевич О.С. Лінгвокультурна специфіка метафор у промовах турецьких політиків / О.С. Шулькевич // Одеський лінгвістичний вісник [зб. наук. праць]. – № 9. – Одеса: НУ «ОЮА». – 2017. – С. 166–169.
4.    Політичне мовлення в аспекті політичної комунікації (на матеріалі турецької мови) / О.С. Шулькевич // Південний архів. Філолог. науки: [зб. наук. праць]. – №70. – Херсон: ХДУ, 2017. (Подано до друку)

Шихизаде Інтігам Алісахіб огли, викладач кафедри тюркської філології. З 2015 року
працював викладачем кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2004 р. закінчив Бакинський Слов’янський Університет, за фахом - перекладач азербайджанської та російської мов. З 2006 по 2009 р. навчався в аспірантурі Міжрегіональної Академії Управління Персоналом м. Київ (спеціальність 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою»). У 2010 р. в МАУП м. Київ здобув науковий ступінь доктор філософії в галузі економіки.  Викладає азербайджанську   мову.   Сфера  наукових  інтересів – особливості  перекладу  неологізмів азербайджанською   мовою,   історія   Азербайджану,   Близького   та   Середнього Сходу. Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gGfHAxgAAAAJ&view_op=list_works

Публікації за останні 5 років:

1.    Шихизаде І.А. Роль Азербайджанских поэтов и писателей в развитии художественного перевода в начале ХХ века. / І.А. Шихизаде // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – C. 460-462.
2.    Шихизаде І. А. Bədii diskurs və onun xüsusiyyəyləri (Художній дискурс та його особливості). / І.А. Шихизаде // Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il. II hissə. – Bakı: Mütərcim, 2016. – Səh. 372-375.
3.    Шихизаде І. А. Переводческая деятельность выдающегося Азербайджанского поэта Самеда Вургуна / І.А. Шихизаде // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29–31 березня 2017 року .– К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 409-411.
4.    Шихизаде І. А. Sənət, peşə, məşğuliyyət bildirən sözlər əsasında formalaşan etnonimlər. (Етноніми, утворені на основі слів, що позначають професію, ремесло, заняття.) / І.А. Шихизаде // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. №2/2017. – Bakı: Mütərcim, 2017. – səh. 64-67. // (Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей. №2/2017. – Баку: Мютарджим, 2017. – С. 64-67.)

 

Перелік навчальних дисциплін,
закріплених за кафедрою
тюркської філології

з/п

Курс

Курс

Кредитів ЄКТС

Годин

1.             

I

Турецька мова

35

990

2.             

I

Практична граматика турецької мови

4

120

3.

І

Вступ до тюркської філології

3

90

4.             

I

Історія східних цивілізацій

3

90

5.             

II

Турецька мова

21

630

6.             

ІІ

Історія турецької літератури

5

150

7.             

ІІ

Лексикологія турецької мови

3

90

8.             

II

Загальна теорія перекладу

3

90

9.             

II

Країнознавство Туреччини

3

90

10.         

ІІ

Країнознавство Арабського Сходу

3

90

11.         

II

Країнознавство Ірану

3

90

12.         

II

Країнознавство Індії

3

90

13.         

II

Країнознавство Ізраїлю

2

60

14.         

ІІ

Країнознавство Китаю

3

90

15.         

ІІ

Країнознавство Кореї

3

90

16.         

ІІ

Країнознавство Японії

3

90

17.         

II

Авраамічні релігії

2

60

18.         

II

Основи буддизму

2

60

19.         

II

Християнство і буддизм

2

60

20.         

II

Філософські-релігійні вчення Японії

2

60

21.         

II

Буддо-даоський синкретизм

2

60

22.

ІІІ

Турецька мова

16

480

23.         

ІІІ

Історія турецької мови

3

90

24.         

ІІІ

ПКП (турецька і українська мови)

8

240

25.         

ІІІ

Теоретична граматика турецької мови

3

90

26.         

ІІІ

Азербайджанська мова

4

120

27.         

III

Історія перської мови

3

90

28.         

III

ПКП (перська і українська мови)

8

240

29.         

IV

Турецька мова

14

504

30.         

IV

Лінгвокраїнознавство Туреччини

3

108

31.         

IV

Теоретична граматика турецької мови

2,5

90

32.         

IV

Стилістика турецької мови

2

72

33.         

IV

ПКП з турецької мови

6

216

34.         

IV

УДП (турецька мова)

4

144

35.         

IV

Азербайджанська мова

3

108

36.         

IV

Перська мова

14

504

37.         

IV

Стилістика перської мови

2

72

38.         

IV

Лінгвокраїнознавство Ірану

3

108

39.         

V

Теорія і практика перекладу з турецької мови

22

660

40.         

V

Переклад економічних і юридичних текстів з турецької мови

6

180

41.         

V

Переклад науково-технічних текстів з турецької мови

6

180

42.         

V

Переклад спеціальних лінгвістичних і перекладознавчих текстів з турецької мови

3

90

43.         

V

Переклад економічних і юридичних текстів з перської мови

6

180

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти