КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ПЕРЕКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ СХОДОЗНАВСТВА

Ukrainian English


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус № 3), кім.607–609
тел.: +38 (044) 521-60-31
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://english-orient.knlu.edu.ua/

 

Історія

Кафедра англійської мови і перекладу створена у січні 2004 року на базі реорганізованої кафедри англійської філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу і є структурним підрозділом факультету сходознавства КНЛУ.

 

Завідувач

Шутова Марія Олександрівна, д.філ.н., професор

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

Ананко Тетяна Рудольфівна – к. філ. н., доцент
Долина Аліна Василівна – к. пед. н., доцент
Петренко Інна Володимирівна – к. філ. н., доцент
Ставцева Вікторія Федорівна, к. філ. н., доцент

Василенко Тетяна Петрівна – к. пед. н., старший викладач
Жиляєва Ольга Володимирівна – старший викладач
Зінченко Ганна Євгенівна – к. філ. н., старший викладач
Комарова Інна Станіславівна – старший викладач
Марінченко Павло Павлович – старший викладач
Рубчак Ольга Борисівна – к. філ. н., старший викладач
Талько Світлана Володимирівна  – к. філ. н., старший викладач
Тищенко Тетяна Валентинівна – к. філ. н., старший викладач
Янсон Валентина Вадимівна – старший викладач

Бураго Олена Геннадіївна – викладач
Бурка Наталія Анатоліївна – викладач
Данилюк Олег Володимирович – викладач
Данкевич Тетяна Миколаївна – викладач
Дивнич Наталя Володимирівна – викладач
Зайцева Ірина Володимирівна – викладач
Кравцевич Наталя Сергіївна – викладач
Лисенко Олена Анатоліївна – викладач
Литвиненко Ірина Вікторівна – викладач
Мудринич Світлана Юріївна – к. філ. н., викладач
Ніщик Руслана Олександрівна – викладач
Рибачківська Людмила Євгенівна – викладач
Сергієнко Катерина Петрівна – викладач
Трощенко Тетяна Василівна – викладач
Циган Леся Василівна – викладач
Щербина Мадіна Баталівна – викладач
Ярошенко Олеся Василівна – к. пед. н., викладач

Тарасенко Інна Петрівна – лаборант

 

Дисципліни

Англійська мова (ІІ курс)
Англійська мова (ІІІ курс)
Англійська мова (ІV курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІІІ курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІV курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (ІV курс)
Культура усного і писемного мовлення англійської мови (І курс другого (магістерського) рівня)
Теорія і практика перекладу з англійської мови (І курс другого (магістерського) рівня)
Основи наукового письма англійською мовою (І курс другого (магістерського) рівня)

 

Спеціальності

6.020303 Філологія* (Мова та література)
6.020303 Філологія (Переклад)
035 Філологія (Мова та література)
035 Філологія (Переклад)

Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють вісім фахових секцій кафедри:

• секція англійської мови ІІ курсу (керівник ст. викл. Тищенко Т. В.);
• секція англійської мови ІІІ курсу (керівник викл. Зайцева І. В.);
• секція англійської мови ІV курсу (керівник ст. викл. Рубчак О. Б.);
• секція практичного курсу перекладу ІІІ курсу (керівник ст. викл. Василенко Т. П.);
• секція практичного курсу перекладу ІV курсу (керівник доц. Ананко Т. Р.);
• секція усного двостороннього перекладу IV курсу (керівник викл. Циган Л. В.);
• секція культури усного і писемного мовлення англійської мови І курсу другого (магістерського) рівня (керівник ст. викл. Зінченко Г. Є.);
• секція теорії і практики перекладу з англійської мови І курсу другого (магістерського) рівня (керівник доц. Ананко Т. Р.)

 

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української та англійської мов, соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов. Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: "Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу".

Викладачі кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства навчаються в аспірантурі та докторантурі в межах інших кафедр КНЛУ:

• доц. Гнезділова Я. В. – кафедра германської і фіно-угорської філології;
• доц. Максименко Л. О. – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій;
• викл. Бобчинець Л. І. – кафедра романської філології;
• викл. Град Н. Я. – кафедра германської і фіно-угорської філології;
• викл. Калініченко О. М. – кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського;
• викл. Лисенко О. А. – кафедра психології і педагогіки;
• викл. Сологуб Т. В. – кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського;
• викл. Шевчук М. Д. – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

 

Видання

1. English Grammar: Theory And Practice: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. В. Микульська, Н. С. Кравцевич, Т. М. Данкевич, І. С. Комарова – Вид. 3-тє, переробл. й доповн. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 72 с.
2. Essential English: A Thematic Dictionary for the Third-Year Students of the Oriental Studies Faculty : Англійська мова. Словник-мінімум тематичної лексики для студентів третього курсу факультету сходознавства / О. В. Ярошенко, А. В. Долина, І. В. Зайцева, та інші; [за ред. О. В. Ярошенко]. — Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. — 188 с.
3. Ананко Т. Р.  Переклад політичного дискурсу: прагматичний аспект / Т. Р. Ананко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. –  С. 9–10.
4. Ананко Т. Р. Лінгвостилістичні особливості перекладу політичного дискурсу / Т. Р. Ананко // Наукові записки національного університету «Острозька академія» : Серія «Філологічна». – Острог, 2015. – Вип. 54. – С. 245–247.
5. Ананко Т. Р. Особливості передачі оцінної лексики в перекладі твору Джорджа Орвелла “1984” // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ (Філологія. Педагогіка. Психологія) Вип. 34. - 2017. - С. 79-83
6. Ананко Т. Р. Особливості перекладу національних реалій у художньому тексті / Т. Р. Ананко // Наукові записки. – Вип. 126. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 73–76.
7. Бураго О. Г. Reading and discussing the novel “1984” by G. Orwell (Part I). – К. : Видавництво “Graffiti Group”. – 2014. – 56с.
8. Бурка Н. А. Дистрибутивний аналіз як одна з методик лінгвістичного дослідження / Н. А. Бурка // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти:  матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., (17 квітня 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України КПІ  — К.: Кафедра, 2014. — С. 100—101.
9. Бурка Н. А. Лингвистический статус фонемы как объекта фонологического исследования / Н. А. Бурка // Science And Education a New Dimension. Philology, III (10), Issue: 47, 2015. www.seanewdim.com – С. 31 – 34.
10. Бурка Н. А. Парадигматичний аналіз підходів до дослідження синтагматики фонем / Н. А. Бурка // Наукові записки. – Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015. –  С. 576–580.
11. Бурка Н. А. Систематизація напрямів і аспектів дослідження синтагматики фонем у межах структурного підходу / Н. А. Бурка // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., (16 квітня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України КПІ  — К.: Кафедра, 2015. — С. 64—66.
12. Бурка Н. А. Систематизація підходів до періодизації англійської мови / Н. А. Бурка // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти:  матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., (21 квітня 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України КПІ  — К.: Кафедра, 2016. — С. 83—85.
13. Бурка Н. А. Соціальна обумовленість діахронічних змін  синтагматики приголосних фонем англійської мови / Н. А. Бурка // Наукові записки. – Випуск 146. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. –  С. 627–631.
14. Бурка Н. А. Уточнене визначення фонеми як основної одиниці фонемного рівня / Н. А. Бурка // Мова. Культура. Комунікація: Дослідження мови та літератури в глобальному світі: матеріали VI-ї міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 квітня 2015 р.) / Черніг. нац. педагог. ун-т ім. Т.Г. Шевченка — Чернігів, 2015. — С. 22—25.
15. Василенко Т. П. Актуалізація знань під час формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу / Т. П. Василенко // «Іноземні мови». – Вип. 1/ 2016 (85). – К. – 2016.  – С. 37 – 41.
16. Василенко Т. П. Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної лексичної компетенції філологів з письмового перекладу / Т. П. Василенко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. Педагогіка. Психологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 28. – С. 231–238.
17. Василенко Т. П. Особливості навчання перекладу національних реалій (англійська та українська мови) / Т. П. Василенко // Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин : зб. наук. праць VIII Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 03 червня 2016 р.) / Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. – К. : ДАУ при МЗС України, 2016. – C. 72 – 73.
18. Василенко Т. П. Рекомендації з формування англомовної лексичної компетенції з письмового перекладу / Т. П. Василенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Серія : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч. 2. – С. 28–33.
19. Данилюк О.В. Науково-методичне забезпечення розвитку професійної культури майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти. Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [ред..кол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. - К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. Вип. 7. – К.: «НВП Поліграфсервіс». – С. 56–67.
20. Данкевич Т. М. Difficulties of Teaching Headline English / Т. М. Данкевич // Мова і культура. – [Науковий журнал]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. II (170). – C. 369–376.
21. Данкевич Т. М. Американські фразеологізми / Т. М. Данкевич // Мова і культура. – [Науковий журнал]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 16. – Т. IV (166). – С. 190 – 195.
22. Данкевич Т. М. Переклад авторських неологізмів в англійській мові / Т. М. Данкевич // Мова і культура. – [Науковий журнал]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. IIІ (171). – С. 341–345.
23. Данкевич Т. М. Поняття емоційності та експресивності / Т. М. Данкевич // Мова і культура. – [Науковий журнал]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 39–43.
24. Долина А. В. Використання мультимедійного комп’ютерного курсу для удосконалення фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 26. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017.
25. Долина А. В. Психолінгвістичні передумови вдосконалення фонетичної компетентності студентів філологів // International Scientific and Practical Conference "World Science". Volume 3. – № 1(17). – Dubai, 2017. – P. 22–25.
26. Долина А. В. Чинники фосилізації вимови студентів-філологів // Наукові записки : Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ. – Вип.132. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 188–191.
27. Долина А. В. Робочий зошит до мультимедійного комп’ютерного курсу "Sound English". – К.: Ленвіт, 2014. – 90 с.
28. Долина А.В. Sound English. Мультимедійний комп’ютерний курс для самостійної роботи студентів над удосконаленням фонетичної компетентності. – К. : Ленвіт, 2014. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM).
29. Зайцева И. В. Трудности обучения будущих филологов ангоязычной дискуссии на начальном этапе на основе проблемного метода / И. В. Зайцева // Современный научный Вестник. Серия «Педагогические науки. Психология и социология». – Белгород : Руснаучкнига, 2014. – Вып. 12 (208). – С. 78–86.
30. Зайцева І. В. Solving Problems Through Discussion  /  І. В. Зайцева : навч. посіб. – К. : Ленвіт, 2014. – 192 с.
31. Зайцева І. В. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева // Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка та психологія». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип 23. – С. 53 – 68.
32. Зайцева І. В. Організація навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія «Педагогіка». – Тернопіль. : Вид. відділ ТНПУ, 2015.– №. 2. – С. 77–85.
33. Зинченко А. Е. Синтаксические модели аппозитивных конструкций в английском языке XII–XVII веков / А. Е. Зинченко // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины : [науч. журнал] / [гл. ред. А. В. Рогачев]. – Гомель : Изд-во ГГУ, 2014. – № 4 (85). – С. 126–130. – ISSN 1609–9672.
34. Зінченко Г. Є. Структура аппозитивних конструкцій з узагальнювальним елементом у давньоанглійській мові / Г. Є. Зінченко // Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / редколегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарева [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – Вип. 5. – С. 27–31.
35. Комарова І. С. Автентичний художній фільм як метод заохочення студентів вузів до міжкультурного іншомовного спілкування / І. С. Комарова // Мова і культура. – [Науковий журнал]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 16. – Т. IV (166). – С. 475 – 478.
36. Лежньов С. М., Янсон В. В. Англомовні неологізми-оніми / С. М. Лежньов, В. В. Янсон // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Випуск 115. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 405–408.
37. Лежньов С. М., Янсон В. В. Студентський сленг (на матеріалі англійської мови) / С. М. Лежньов, В. В. Янсон // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Випуск 129. –  Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 255–258.
38. Лежньов С. М., Янсон В. В. Ядерна лексема “CULTURE” у сфері культурно-антропологічної термінології / С. М. Лежньов, В. В. Янсон // Серія “Філологічна”. Випуск 42. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2014. – С. 215–216.
39. Лисенко О. А. Іншомовна комунікативна компетентність як основа загальної професійної компетентності випускників немовних ВНЗ / О. А. Лисенко // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих дослідників. – Суми : СОІППО, 2014. – 200с. – С. 95–100.
40. Лисенко О. А. Методологічні засади використання іноземної мови у процесі формування професійної компетентності майбутнього фахівця / О. А. Лисенко // Україна і світ : діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01-3 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 596-598.
41. Лисенко О. А. Моделі підготовки педагогічних кадрів у республіці Ірландія та країнах Європи / О. А. Лисенко // Україна і світ : діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016.
42. Лисенко О. А. Формування діалогічної культури мовлення особистості засобами іноземної мови / О. А. Лисенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Матеріали ІІІV міжнародної науково-практичної конференції присвяченій 20-й річниці Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, 16−17 травня 2015 року. − Суми.− С.209−211.
43. Лисенко О. А. Формування іншомовної професійної компетентності засобами іноземної мови / О. А. Лисенко // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник  наукових праць студентів, магістрантів та молодих дослідників. – Суми : СОІППО, 2014. – 200с. – С.101–105.
44. Лисенко О.А. Реформування педагогічної освіти в Республіці Ірландія на початку ХХI століття / О. А. Лисенко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 травня 2016 року. − Суми.−С.238–241.
45. Лисенко О.А. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Ірландії (1922−1961 рр.) / О. А. Лисенко // European Humanities Studies: Education and Training. – East European Institute of Psychology, Kyiv, 2016. – Т. ІІ. – С. 29–40.
46. Лисенко О.А. Формування системи педагогічної освіти в Ірландії до 1922 року / О. А. Лисенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. − Суми, 2016. − № 6 (60). – С. 240 – 252.
47. Лисенко О.А. Шкільна практика у початковій педагогічній освіті Республіки Ірландія / О. А. Лисенко // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті (SP XXI 2017)» 14-15 лютого 2017 р. – Київ, 2017. – С.157 – 161.
48. Максименко Л. О. Comprehension reading. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 88 с.
49. Максименко Л. О. Переговори. Фактори успіху. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 48 с.
50. Мудринич С. Ю. Основні вимоги до підготовки, написання та захисту науково-дослідницьких робіт. Відділення іноземної філології та світової літератури. Методичний посібник. – Київ: КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 2015. – 59 с.
51. Мудринич С. Ю. Співвідношення частиномовного потенціалу предикатів стану з типом речень в сучасній українській мові / С. Ю. Мудринич // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Вип. 108 (2). – Кіровоград: Кіровоградський державний університет імені Володимира Винниченка, 2015. – С. 207–212.
52. Мудринич С. Ю. Співвідношення частиномовного потенціалу слів категорії стану з типом речень в сучасній англійській мові / С. Ю. Мудринич // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Вип. 109 (1). – Кіровоград: Кіровоградський державний університет імені Володимира Винниченка, 2016. – С.167–172.
53. Нищик Р. А. Процессуальный аспект содержания обучения будущих филологов англоязычной  диалогической речи с использованием фразеологических единиц / Р. А. Нищик // Современный научный вестник. – Белгород, 2014. - № 2 (198). – С. 103–112.
54. Ніщик Р. О. Аналіз результатів опитування студентів стосовно проблеми використання автентичних художніх фільмів для навчання усного англомовного мовлення / Р. О. Ніщик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур (01-03 квітня). – 2015. – С. 610–612.
55. Ніщик Р. О. Використання автентичних художніх фільмів для самостійної роботи студентів / Р. О. Ніщик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур (30 березня-01 квітня). – 2014. – С. 253–255.
56. Ніщик Р. О. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів англомовного діалогічного мовлення з використанням фразеологічних одиниць на матеріалі автентичних художніх фільмів / Р.О. Ніщик // Вісник КНЛУ: Серія Педагогіка і психологія. – 2014. – № 23. – С. 78–87.
57. Ніщик Р. О. Етапи навчання майбутніх філологів англомовного діалогічного мовлення з використанням фразеологічних одиниць на матеріалі автентичних художніх фільмів / Р. О. Ніщик // Матеріали науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур (19–21 березня). – 2014. – С. 573–575.
58. Ніщик Р. О. Соціолінгвістичні особливості навчання майбутніх філологів вживання англомовних фразеологічних одиниць в усному діалогічному мовленні / Р. О. Ніщик // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир, 2014. – Випуск 3 (75). – С. 165–171.
59. Петренко І. В. Гендерний аспект дослідження мовної особистості лектора / І. В. Петренко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», квітень 2016 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С.285–287.
60. Петренко І. В. Мовна особистість і комунікативна структура англомовного дискурсу / Петренко І. В. // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015 – Вип.18. – Т.1 (176). – С. 258–261.
61. Рибачківська Л. Є. Місце зіставного словотвору у сучасній контрастивній лінгвістиці / Л. Є. Рибачківська // Мова і Культура : [наук. журнал] / [гол. ред. Д.С. Бураго] ― К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. ― Вип. 17. ― Т. I (169). ― С. 270―276.
62. Рибачківська Л. Є. Структура словотвірних гнізд з вершинами-онімами в сучасній українській мові / Л. Є. Рибачківська // Science and Education a new Dimension. Philology : [the journal is published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Easten Europe] / [editor-in-chief : Dr. Xénia Vámos] ― Budapest, 2015. ― III(12), Issue 60. ― P. 81―85. ― ISSN 2308-5258.
63. Рибачківська Л.Є. Основоцентричний підхід до вивчення словотвірних гнізд в контрастивному аспекті / Л. Є. Рибачківська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. ― Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. ― Вип. 130. ― С. 509―514.
64. Рибачківська Л.Є. Словники словотвірних гнізд української та англійської мов: принципи укладання / Л.Є. Рибачківська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. ― Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. ― Вип. 137 ― С. 329―331.
65. Рубчак О. Б. Аудитивний аналіз просодичної організації англомовних підготовлених радіо- і телеінтерв’ю / О. Б. Рубчак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серрія : Філологічна.  — Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2015.  — Вип. 53. — С. 200—203.
66. Рубчак О. Б. Частотні характеристики англомовних інтерв’ю / О. Б. Рубчак // Сучасні підходи до викладання і дослідження іноземних мов та зарубіжної літератури : Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (Суми, 20 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка — Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. — С. 37—41.
67. Сергиенко Е. П. Сопоставление стратегий негативной вежливости украинской и английской деловой корреспонденции: синтаксическая конструкция / Е. П. Сергиенко // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : сб. науч. ст. по материалам ХХXIV Междунар. заоч. науч.-практ. конф., (Москва, 10 марта 2015 г.). — М. : Изд-во "Международный центр науки и образования", 2015. — № 3 (32). — C. 97—101. — ISSN 2309-1924.
68. Сергієнко К. П. Зіставлення стратегій позитивної ввічливості української і англійської ділової кореспонденції: синтаксична конструкція / К. П. Сергієнко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : [зб. наук. пр.] / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М Коцюк, С. В. Новоселецька]. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. — Вип. 44. — С. 269—271.
69. Сергієнко К. П. Лексичні засоби відтворення стратегій негативної ввічливості українського і англійського ділового мовлення / К. П. Сергієнко // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Вип. 12. — С. 370—376. Сергієнко К. П. Лінгвокомунікативні цінності української та англійської культури / К. П. Сергієнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. С. М. Ніколаєнко]. — К. : Міленіум, 2016. — Вип. 248. — C. 87—93.
70. Тищенко Т. В. Інтонація жіночих негативних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні / Т. В. Тищенко // Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць / редколегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарєва [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – Вип. 5. – С. 106–109.
71. Ставцева В. Ф., Максименко А. П. Історія розвитку новозеландських університетів (ХХ – початок ХХІ століття): [монографія] / В. Ф. Ставцева, А. П. Максименко. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. – 198 с.
72. Тищенко Т. В. Просодичне оформлення чоловічих позитивних оцінних висловлювань у сучасному англійському діалогічному мовленні / Т. В. Тищенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька] – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – Вип. 19. – С. 371-375.
73. Циган Л. В. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти за спеціальністю “Переклад”. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 76 с.
74. Циган Л. В. Корекція помилок у процесі навчання студентів-філологів усного послідовного перекладу / Л. В. Циган // Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 438–440.
75. Янсон В. В., Василенко Д. В. Комп’ютерні лексичні інновації у сучасній англійській мові / В. В. Янсон, Д. В. Василенко // Наукові записки. Випуск 146. – Серія «Філологічні науки». – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 263–266.
76. Yanson V., Burdulanyuk K. Tech neologisms in the English language / V. Yanson, K. Burdulanyuk // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 538–540.

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти