Кафедра української філології та славістики

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 346,
тел.: +38 (044) 529-83-13
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://ukrfilolog.knlu.edu.ua

 

 

Кафедра української філології та славістики є навчально-науковим підрозділом факультету слов’янської філології Київського національного лінгвістичного університету. Кафедра створена в результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології на підставі рішення вченої ради Київського національного лінгвістичного університету від 30.06.2011 р., протокол №14.

 

Історія кафедри

Кафедра української філології та славістики бере свій початок від секції філологічних дисциплін, якою з часу заснування Київського педагогічного інституту іноземних мов керував кандидат філологічних наук, доцент П. М. Криворучко.
Кафедра української філології та славістики є наступницею кафедри загального та українського мовознавства, яку в різні часи очолювали такі відомі українські мовознавці:
Тараненко Олександр Онисимович — доктор філологічних наук, професор. Дослідник лексикології, лексикографії української мови, мовної семантики, проблем загального мовознавства і сучасної мовної ситуації в Україні (1990-1992 рр.; 2003-2009 рр.);
Кочерган Михайло Петрович — доктор філологічних наук, професор, автор солідних монографічних праць, підручників із мовознавства для студентів-філологів (1992-2002рр);
Могила Оксана Андріївна — кандидат філологічних наук, доцент (2002-2003 рр.), фахівець у галузі діалектології та полоністики.
У вересні 2010 р. кафедру загального та українського мовознавства було перейменовано на кафедру теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології, яку протягом 2010-2011 н.р. очолювала доктор філологічних наук, професор Корольова Алла Валер’янівна.
У результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології в 2011 р. створено кафедру української філології, яку в липні 2013 року перейменовано на КАФЕДРУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СЛАВІСТИКИ.
З 1 вересня 2011 р. кафедру української філології, а з 2013 року КАФЕДРУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СЛАВІСТИКИ очолює доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна, яка працює в різних галузях лінгвістики, зокрема досліджує проблеми словотвору, граматики, лінгвопоетики, лінгводидактики.Завідувач кафедри

 
Доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна.

Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1978), докторантуру Інституту української мови НАН України (2003). Зробила вагомий внесок у розбудову української дериватології. Її монографія “Словотвірна парадигматика іменника в українській мові” (2005) є фундаментальною працею, у якій уперше у вітчизняному мовознавстві на основі запропонованого авторкою принципу словотвірної типології створено типологію словотвірних парадигм українського іменника. Автор близько 200 наукових і науково-методичних праць із словотвору, морфології, синтаксису, стилістики української мови, з-поміж яких монографії, підручники, навчально-методичні посібники, численні статті. Головний редактор “Наукового вісника кафедри ЮНЕСКО”. Серія “Філологія. Педагогіка. Психологія” (Наукове фахове видання з філології).

 

Науково-педагогічні працівники кафедри

Кафедра української філології та славістики має потужний науково-педагогічний потенціал для забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін кафедри.

Професорсько-викладацький склад загалом представлений докторами і кандидатами філологічних наук. Більшисть викладачів кафедри, які зареєстровані у Google академії, мають індивідуальні профілі та індекси бібліографічних посилань.


Науково-педагогічний склад кафедри:

1. Валюх Зоя Орестівна – доктор філологічних наук, професор (профіль у Google Академії)
2. Баган Мирослава Петрівна – доктор філологічних наук, професор (профіль у Google Академії)
3. Синиця Ірина Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор
4. Терехова Діана Іванівна – кандидат філологічних наук, професор (профіль у Google Академії)
5. Алтицева Леся Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент
6. Ващенко Олена Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
7. Гмиря Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
8. Довжок Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
9. Заскалета Валентина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
10. Лиса Галина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
11. Мінчак Галина Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
12. Пашинська Людмила Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
13. Пашкова Надія Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент
14. Степанюк Олена Владиленівна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
15. Таранік-Ткачук Катерина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент
16. Чемелюх Мар’яна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент
17. Школа Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
18. Каустов Андрій Вікторович – старший викладач (профіль у Google Академії)
19. Котик Лариса Леонідівна – старший викладач
20. Ханикіна Наталія Валентинівна – старший викладач
21. Грекова Марія Андріївна – старший викладач
22. Гарбузова Радка – викладач
23. Лущенко Тетяна Леонідівна – викладач
24. Педенко Юлія Петрівна – викладач

 

Освітня діяльність кафедри

Кафедра української філології та славістики є випусковою університетською кафедрою, яка забезпечує навчальний процес підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 Філологія* (Українська мова і література), 6.020303 Філологія* (Мова і література (польська)), 6.020303 Філологія* (Мова і література (чеська)), 014 Середня освіта (Українська мова і література), магістрів зі спеціальності 8.02030301 (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Українська мова і література). Крім того, кафедра забезпечує викладання курсу сучасної літературної мови та української мови за професійним спрямуванням на всіх факультетах Університету.


Навчальні дисципліни кафедри:

Перший (бакалаврський) рівень

1. Сучасна українська літературна мова (І - ІV курси)
2. Українська мова за професійним спрямуванням (І курс)
3. Практикум з української мови (І курс )
4. Старослов’янська мова (ІІ курс)
5. Українська діалектологія (ІІ курс).
6. Українська мова (ІІІ-ІV курси).
7. Основи термінознавства (ІІІ курс)
8. Історична граматика української мови (ІІІ курс)
9. Методика навчання української мови і літератури (ІV курс)
10. Стилістика української мови (ІV курс)
11. Історія української літературної мови (ІV курс)
12. Практика усного і писемного мовлення польської мови (ІІ - ІІІ курси)
13.Лексикологія польської мови (ІІ - ІІІ курси)
14.Історія польської мови (ІІІ курс)
15.Теорія та практика перекладу польської мови (ІІІ курс)
16. Практика усного і писемного мовлення чеської мови (ІІІ курс)
17. Історія чеської мови (ІІІ курс)
18. Лексикологія чеської мови (ІІІ курс)
19. Теорія та практика перекладу чеської мови (ІІІ курс)
20. Чеська мова (ІV курс)
21. Лінгвокраїнознавство (ІV курс)
22. Стилістика чеської мови (ІV курс)
23. Інтерпретація тексту (ІV курс)
24. Теоретична граматика чеської мови (ІV курс)
25. Вступ до мовознавства (І курс)
26. Загальне мовознавство (ІІ курс)
27. Основи психолінгвістики (ІV курс)
28. Латинська мова (І курс)

Другий (магістерський) рівень

29. Методика навчання української мови і літератури у вищій школі (І курс)
30. Нові аспекти вивчення граматичних категорій (І курс)
31. Історія методики навчання української мови і літератури (І курс)
32. Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (І курс)

 

Кафедра здійснює керівництво дипломними роботами магістрів.
Кафедра української філології та славістики пропонує такий перелік вибіркових дисциплін
українознавчого спрямування
для студентів І курсу всіх факультетів Університету:
1. Українська мова у вимірах сьогодення (д.ф.н., проф. Валюх З.О.)
2.Українська мова в етнолінгвістичному вимірі. (д.ф.н., проф. Баган М.П.)
3.Українська фразеологія в лінгвокультурному аспекті.к.ф.н., Мінчак Г.Б.)

Для студентів ІІ курсу Університету кафедра пропонує такий перелік навчальних дисциплін (з іншого фаху):
1. Культура мовлення сучасної молоді: порушення норм чи пошук самовираження (д.ф.н.,
Баган М.П.)
2.Український мовленнєвий етикет в контексті сучасної комунікації (д.ф.н., Валюх З.О.)
3. Топонімічний простір сучасної України: назви населених пунктів та найменування жителів. (к.ф.н., Лиса Г.І.)
4.Українська мова в інтернетному просторі: статус і можливості. (д.ф.н., Баган М.П.)

 

Практика студентів

Кафедра керує педагогічною практикою студентів ІV курсу (рівень вищої освіти «бакалавр», напрям підготовки 6.020303 Філологія* (Українська мова і література), 6.020303 Філологія* (Мова і література (чеська)) та студентів VІ курсу (рівень вищої освіти «магістр», спеціальність 8.02030301 (Українська мова і література)).

 

Наукова діяльність

Викладачі кафедри успішно поєднують наукову та навчально-виховну діяльність. При кафедри працюють редакції фахових наукових видань:

  • Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія.
  • Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія.


При кафедрі української філології та славістики функціонує аспірантура й докторантура зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, випускники якої, крім КНЛУ, працюють у багатьох вищих навчальних закладах і установах України.

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти