Кафедра туризму і фізичного виховання

 

Абітурієнту 2018

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 242 ТУРИЗМ !

14 травня – 5 червня 2018 р. у відбірковій комісії факультету перекладачів (вул. Велика Васильківська 73, корпус 1, ауд. 105) триватиме реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної (англійської або німецької, або французької, або іспанської) мови.

При «перехресному вступі» потрібно попередньо скласти додаткове вступне випробування з менеджменту в туризмі.

Реєстрація на додаткове вступне випробування у відбірковій комісії факультету перекладачів (ауд. 105, корпус 1) відбуватиметься з 14 по 30 травня.

30 травня 2018 р. проводиться консультація для вступників з менеджменту в туризмі: 11.00 – 11.45 (корпус 1).

31 травня 2018 р. проводиться додаткове вступне випробування з МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ о 12.00 (корпус 1).

Голова відбіркової комісії
факультету перекладачів                          Л. Я. Зєня


 

 

Історія кафедри

Кафедру створено 1 вересня 2017 р.
Головною мотивацією створення кафедри туризму в КНЛУ є нагальна потреба туристичної галузі України у креативних фахівцях, здатних забезпечити процес обслуговування туристів та екскурсантів на рівні міжнародних стандартів.
Кафедра має статус випускової з підготовки фахівців спеціальності 242 «Туризм» для здобуття ними кваліфікації «бакалавр з туризму» та «фахівець з туристичного обслуговування, гід-перекладач», «магістр туризмознавства, туризмознавець, викладач вищих навчальних закладів».
Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є:

 • організація навчального процесу на рівні світових стандартів з використанням інноваційних технологій, урахування вимог і потреб туристичного ринку;
 • співпраця з провідними туристично-екскурсійними та готельними підприємствами з метою організації практики студентів і створення інноваційного туристично-екскурсійного продукту (турів, екскурсій та ін.);
 • залучення студентів до науково-дослідної роботи, створення студентських наукових гуртків і товариств;
 • участь у науково-практичних конференціях і форумах з актуальних проблем розвитку світової та вітчизняної галузі туризму і туристичної освіти;
 • підготовка та видання наукових і популярних праць з туристично-екскурсійної проблематики;
 • участь у підготовці законодавчих актів та інструктивно-нормативної документації, що регламентує діяльність туристичної галузі;
 • організація та проведення заходів з різних видів активного туризму, тематичних подорожей та екскурсій для студентів і професорсько-викладацького складу КНЛУ;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри у провідних вітчизняних і зарубіжних ВНЗ.

Професійна підготовка майбутніх спеціалістів туристичної галузі здійснюється через засвоєння сучасних дисциплін фахової орієнтації: «Географія туризму», «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туристичних подорожей», «Міжнародний туристичний бізнес», «Організація екскурсійної діяльності», «Туроперейтинг», «Організація анімаційної діяльності», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Туристичне краєзнавство», «Інформаційні системи та технології в туризмі», «Організація активного туризму», «Туристично-краєзнавчий практикум», «Спеціалізований туризм» тощо.

Під керівництвом видатних майстрів у спорткомплексі функціонують такі секції: 
–     футзал;
–     бокс/кікбоксінг;
–     баскетбол;
–     шейпінг.

 

Завідувач кафедри

Гаврилюк Олег Вікторович, доктор економічних наук, професор.

Закінчив економічний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка.
Працював у системі Національної академії наук України, був в.о. директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин. Обіймав посаду завідувача відділу макроекономічного регулювання та міжнародних економічних відносин у Державній навчально-науковій установі “Академія фінансового управління”.
Займався викладацькою діяльністю: в Українській академії бізнесу та підприємництва, Київському інституті інвестиційного менеджменту, очолював кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”, кафедру міжнародних відносин і міжнародного права в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
Викладає курси: “Туроперейтинг”, “Туристичні ринки світу / Міжнародний туристичний бізнес”, “Глобальні виклики сучасності”.

Наукові інтереси:
– тенденції розвитку та функціонування  вітчизняного й світового туристичного ринку;
– організація готельної справи;
– міжнародне інвестування і фінанси;
– сталий розвиток, проблеми довкілля та інфраструктури; 
– менеджмент;
– глобальна економіка і політика;
– економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України;
– європейська інтеграція;
– економічна політика і дипломатія країн АСЕАН;
– економіка науки і освіти.

Автор 187 публікацій, у т.ч. статті, наукові доповіді, розділи в монографіях та чотири монографії. Підготував 9 кандидатів наук.
Є членом спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Академії фінансового управління.
Член редколегії фахових наукових журналів “Фінанси України” й “Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту”.

За останні 5 років (2013-2018), зокрема, опубліковано:

 1. Гаврилюк О.В. Геоекономічні й фінансові інструменти та наслідки глобальної конфронтації // Фінанси України. – 2014. – №11. – С. 48-74 (2,0 др. арк.).
 2. Білорус О.Г., Гаврилюк О.В. Стратегічні імперативи адаптації та трансформації зовнішньоторговельної діяльності України в умовах європейської інтеграції // Економіка України. – 2015. –№11. – С.4-15 (0,8 др. арк.).
 3. Гаврилюк О.В., Пономаренко І.В. Інноваційні методи та технології навчання у вищій школі // Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи: збірник тез доповідей навчально-методичної конференції, 5 лютого 2015 р. – Х.: ХІ УДУФМТ, 2015. – С.179-181 (0,14 др. арк.).
 4. Гаврилюк О.В. Сучасні санкції: дипломатичні та економічні важелі // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 22. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія "Економічні науки" / За заг.ред. Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватого. – Київ, 2015. – С.176-183.
 5. Гаврилюк О.В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів // Фінанси України. – 2016. – №2. – С.7-27 (1,4 др. арк.).
 6. Гаврилюк О.В. Вектор АСЕАН у зовнішній політиці України // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 24. Зовнішня політка і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІІ. Серія “Економічні науки” / За заг. ред. Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватого. – Київ, 2017. – С.61-67 (0,55 др. арк.).
 7. Гаврилюк О.В. Україна – Європейський Союз: ризики та напрями їх мінімізації // Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції 20-22 вересня 2017 р. / Відп. редактор. І.І.Кукурудза. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г., 2017. – С.3-8 (0,5 др. арк.).
 8. Гаврилюк О.В. Глобальна інфраструктура: політика versus економіка // Фінанси України. – 2017. – №10. – С.63-85 (1,45 др. арк.).
 9. Гаврилюк О.В. Інституціональні чинники забезпечення стабілізації бізнесу // Управління сталим розвитком бізнесу: монографія [І.О.Тихомирова, Ю.М.Мартинюк та ін.]; за заг. ред. доктора екон. наук М.А.Гольцберга. – К.: ТОВ «Задруга», 2017. – С.20-30 (0,5 др. арк.).
 10. Гаврилюк О.В. Виклики туристичної індустрії у контексті трансформації глобального простору // Економічний форум”. ‒  №2. ‒  2018. ‒ С.170-177.
 11. Гаврилюк О.В. Туристичні дестинації: нові виміри  у глобальному просторі  // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І.О. (заст. голови) [та ін.]. ‒ Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. ‒ С.195-199.

 


Науково-педагогічний склад кафедри:

Попов М. Д. – кандидат педагогічних наук, доцент.
Кучай О. В. – кандидат економічних наук, доцент.
Кобилянська Л. М. – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник.
Приймаченко Н. В. – кандидат географічних наук, старший викладач.
Третяков П. В. – старший викладач.
Васильченко С. С. – старший викладач.
Яворська О. Г. – кандидат біологічних наук, доцент.

За сумісництвом працюють – кандидат історичних наук, доцент Попович С. І., старший викладач Комова О. С.

Виграшне місце кафедри складає зручна дислокація – у центрі міста поблизу двох станцій метро з великою кількістю затишних кафешок. Ще одна фішка – наявність чотириповерхового спортивного комплексу, в якому майбутні туризмознавці матимуть можливість займатися в секціях футзалу, боксу/кікбоксінгу, баскетболу, шейпінгу тощо.

Викладачі кафедри...

 

Дисципліни кафедри:

- Туристичне краєзнавство;

- Туристичне країнознавство;

- Географія туризму;

- Організація туристичних подорожей;

- Організація екскурсійної діяльності;

- Організація анімаційної діяльності;

- Організація готельного господарства;

- Організація активного туризму;

- Спеціалізований туризм;

- Менеджмент туризму;

- Маркетинг у туризмі;

- Економіка підприємства;

- Туроперейтинг;

- Інновації в туризмі;

- Правове регулювання туристичної діяльності;

- Іноземна мова (за професійним спрямуванням);

- Туристичні ринки світу;

- Менеджмент туристичних дестинацій;

- Педагогіка і психологія вищої школи;

- Туризмологія;

- Екскурсологія;

- Методологія і організація наукових досліджень у туризмі.Освітня стратегія розвитку кафедри туризму і фізичного виховання

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Предславинська, 6 (спорткомплекс),
тел.: +38 (044) 529-93-00
Офіційний веб-сайт кафедри: http://tour.knlu.edu.ua/

Розклад денної форми навчання факультету перекладачів

Розклад заочної форми навчання факультету перекладачів

Графік навчального процесу заочної форми навчання факультету перекладачів

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти