Кафедра української філології та славістики

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 346,
тел.: +38 (044) 529-83-13
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://ukrfilolog.knlu.edu.ua

 

 

Кафедра української філології та славістики є навчально-науковим підрозділом факультету слов’янської філології Київського національного лінгвістичного університету. Кафедра створена в результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології на підставі рішення вченої ради Київського національного лінгвістичного університету від 30.06.2011 р., протокол №14.

 

Історія кафедри

Кафедра української філології та славістики бере свій початок від секції філологічних дисциплін, якою з часу заснування Київського педагогічного інституту іноземних мов керував кандидат філологічних наук, доцент П. М. Криворучко.
Кафедра української філології та славістики є наступницею кафедри загального та українського мовознавства, яку в різні часи очолювали такі відомі українські мовознавці:
Тараненко Олександр Онисимович — доктор філологічних наук, професор. Дослідник лексикології, лексикографії української мови, мовної семантики, проблем загального мовознавства і сучасної мовної ситуації в Україні (1990-1992 рр.; 2003-2009 рр.);
Кочерган Михайло Петрович — доктор філологічних наук, професор, автор солідних монографічних праць, підручників із мовознавства для студентів-філологів (1992-2002рр);
Могила Оксана Андріївна — кандидат філологічних наук, доцент (2002-2003 рр.), фахівець у галузі діалектології та полоністики.
У вересні 2010 р. кафедру загального та українського мовознавства було перейменовано на кафедру теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології, яку протягом 2010-2011 н.р. очолювала доктор філологічних наук, професор Корольова Алла Валер’янівна.
У результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології в 2011 р. створено кафедру української філології, яку в липні 2013 року перейменовано на КАФЕДРУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СЛАВІСТИКИ.
З 1 вересня 2011 р. кафедру української філології, а з 2013 року КАФЕДРУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СЛАВІСТИКИ очолює доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна, яка працює в різних галузях лінгвістики, зокрема досліджує проблеми словотвору, граматики, лінгвопоетики, лінгводидактики.Завідувач кафедри

 
Доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна.

Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1978), докторантуру Інституту української мови НАН України (2003). Зробила вагомий внесок у розбудову української дериватології. Її монографія “Словотвірна парадигматика іменника в українській мові” (2005) є фундаментальною працею, у якій уперше у вітчизняному мовознавстві на основі запропонованого авторкою принципу словотвірної типології створено типологію словотвірних парадигм українського іменника. Автор близько 200 наукових і науково-методичних праць із словотвору, морфології, синтаксису, стилістики української мови, з-поміж яких монографії, підручники, навчально-методичні посібники, численні статті. Головний редактор “Наукового вісника кафедри ЮНЕСКО”. Серія “Філологія. Педагогіка. Психологія” (Наукове фахове видання з філології).

 

Науково-педагогічні працівники кафедри

Кафедра української філології та славістики має потужний науково-педагогічний потенціал для забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін кафедри.

Професорсько-викладацький склад загалом представлений докторами і кандидатами філологічних наук. Більшисть викладачів кафедри, які зареєстровані у Google академії, мають індивідуальні профілі та індекси бібліографічних посилань.


Науково-педагогічний склад кафедри:

1. Валюх Зоя Орестівна – доктор філологічних наук, професор (профіль у Google Академії)
2. Баган Мирослава Петрівна – доктор філологічних наук, професор (профіль у Google Академії)
3. Ващенко Олена Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
4. Гмиря Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
5. Довжок Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
6. Заскалета Валентина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
7. Лиса Галина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
8. Мінєнкова Наталія Євгенівна – кандидат історичних наук, доцент
9. Мінчак Галина Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
10. Пашинська Людмила Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
11. Пашкова Надія Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент
12. Степанюк Олена Владиленівна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
13. Таранік-Ткачук Катерина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент
14. Школа Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент (профіль у Google Академії)
15. Каустов Андрій Вікторович – старший викладач (профіль у Google Академії)
16. Котик Лариса Леонідівна – старший викладач
17. Грекова Марія Андріївна – старший викладач
18. Гарбузова Радка – викладач

 

Освітня діяльність кафедри

Кафедра української філології та славістики є випусковою університетською кафедрою, яка забезпечує навчальний процес підготовки бакалаврів:
за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.01 Українська мова і література,
освітньо-професійною програмою Українська мова і література,англійська мова, зарубіжна література;
за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.033 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша-польська, освітньо-професійною програмою Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад;
за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.038 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша-чеська, освітньо-професійною програмою Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад.
магістрів:
за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.01 Українська мова і література,
освітньо-професійною програмою Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань;
за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.033 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша-польська, освітньо-професійною програмою Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство;
за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.038 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша-чеська, освітньо-професійною програмою Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство.
Крім того, кафедра забезпечує викладання курсу української мови для підготовчого відділення для іноземних громадян факультету слов’янської філології.


Навчальні дисципліни кафедри: (нормативні та вибіркові),
які викладаються на всіх факультетах університету

Перший (бакалаврський) рівень

1. Українська мова (Підготовче відділення для іноземних громадян факультету слов’янської філології)
2. Лексикографічні джерела у перекладацькій діяльності (Факультет слов’янської філології Філологія вибіркова ІІ курс)
3. Українська мова як іноземна (Факультет слов’янської філології Філологія вибіркова ІІІ курс)
4. Технологія редагування перекладу (Факультет слов’янської філології Філологія вибіркова ІІІ курс)
5. Сучасна українська літературна мова (Факультет германської філології Середня освіта І -ІV курси)
6. Сучасна українська літературна мова (Факультет сходознавства Філологія І курс)
7. Українська мова за професійним спрямуванням (Факультети економіки і права, перекладознавства та германської філології І курс)
8. Практикум з української мови (Факультет германської філології Середня освіта І курс)
9. Ділова українська мова (Факультет германської філології Середня освіта І курс)
10. Латинська мова (Факультет германської філології Середня освіта, факультети перекладознавства та романської філології Філологія І курс)
11.Старослов’янська мова (Факультет германської філології Середня освіта ІІ курс)
12. Українська діалектологія (Факультет германської філології Середня освіта ІІ курс)
13. Лінгвістичний аналіз тексту (Факультет германської філології вибіркова Середня освіта ІІ курс)
14. Основи термінознавства (Факультет германської філології Середня освіта ІІІ курс)
15. Історична граматика української мови (Факультет германської філології Середня освіта ІІІ курс)
16. Історія української літературної мови (Факультет германської філології Середня освіта ІІІ курс)
17. Український мовний етикет (Факультет германської філології вибіркова Середня освіта ІІІ курс)
18. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі (Факультет германської філології вибіркова Середня освіта ІІІ курс)
19. Стилістика української мови (Факультет германської філології Середня освіта ІV курс)
20. Українська етимологія (Факультет германської філології Середня освіта ІV курс)
21. Методика навчання української мови і літератури мови (Факультет германської філології Середня освіта ІV курс)
22. Українська фразеологія в лінгвокультурному аспекті (Факультет германської філології вибіркова Середня освіта ІV курс)
23. Ділова українська мова для перекладачів (Факультет перекладознавства І курс денна та заочна форми навчання)
24. Практична стилістика української мови для перекладачів (Факультет перекладознавства ІІ курс денна та заочна форми навчання)
25. Практика усного і писемного мовлення польської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
26. Практична граматика польської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
27. Практичний курс перекладу польської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
28. Історія польської літератури (Факультет германської філології ІІ курс)
29. Практика усного і писемного мовлення чеської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
30. Практична граматика чеської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
31. Практичний курс перекладу чеської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
32. Історія чеської літератури (Факультет германської філології ІІ курс)

Другий (магістерський) рівень

33. Український мовний етикет (Факультет слов’янської філології вибіркова І курс)
34. Українська фразеологія в лінгвокультурному аспекті (Факультет слов’янської філології вибіркова І курс)
35. Нові аспекти вивчення граматичних категорії української мови (Факультет германської філології І курс)
36. Редагування тексту (Факультет германської філології І курс)
37. Методика навчання української мови і літератури у вищій школі(Факультет германської філології І курс)
38. Культура української наукової мови (Факультет германської філології вибіркова  І курс)
39. Типологія помилок (Факультет германської філології вибіркова І курс)
40. Лінгвостилістика освітніх видань (Факультет германської філології вибіркова І курс)
41. Проблеми сучасної методики навчання української мови і літератури у вищій школі (Факультет германської філології вибіркова І курс)
42. Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень (Факультет германської філології вибіркова Середня освіта І курс)
43. Культура усного і писемного мовлення польської мови (Факультет германської філології І курс)
44. Актуальні проблеми перекладознавства (Факультет германської філології І курс)
45. Теорія і практика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти (Факультет германської філології І курс)
46. Польська та українська фразеологія у контрастивному висвітленні (Факультет германської філології вибіркова І курс)
47. Професійно-орієнтований переклад (польська-українська мови) (Факультет германської філології вибіркова І курс)
48. Основи наукового письма польською мовою (Факультет германської філології вибіркова І курс)

 

Викладачі кафедри здійснюють керівництво кваліфікаційними роботами магістрів.
Кафедра української філології та славістики пропонує такий перелік вибіркових дисциплін українознавчого спрямування для студентів І курсу всіх факультетів Університету:
1. Культура мовлення сучасної молоді: порушення норм чи пошук самовираження
(д.ф.н., проф. Баган М. П.)
2. Культура мовлення сучасного перекладача (к.ф.н., доц. Мінчак Г. Б.)
3. Українська мова серед інших мов світу (к.ф.н., доц.Пашкова Н. І.)
4. Концепт “русского мира”: смисли, практики та виклики для України та сучасному світі
(к.і.н., доц. Мінєнкова Н. Є.)
5. Лексико-фразеологічний простір сучасної української поетичної мови (к.ф.н., доц. Степанюк О. В.)
6. Українська масова література (ст.викл. Каустов А. В.)

Кафедра керує педагогічною, науково - асистентською та перекладацькою практикою за другим (магістерським) рівнем.
Педагогічна практика з української мови і літератури:
за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.01 Українська мова і література,
освітньо-професійною програмою Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань;
Педагогічна, науково-асистентська та перекладацька практика з першої іноземної мови:
за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.033 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша-польська, освітньо-професійною програмою Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство;
за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.038 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша-чеська, освітньо-професійною програмою Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство.

 

 

Наукова діяльність

Викладачі кафедри успішно поєднують наукову та навчально-виховну діяльність. При кафедри працюють редакції фахових наукових видань:

  • Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія.
  • Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія.


При кафедрі української філології та славістики функціонує аспірантура зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, випускники якої, крім КНЛУ, працюють у багатьох вищих навчальних закладах і установах України.

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти