Здобувачі наукових ступенів (Д 26.054.04)

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук


ПІБ
здобувача


Тема дисертації


Спеціальність


Офіційний
захист
(дата, час)


Матеріали для оприлюднення

ОХРІМЕНКО
ОЛЕНА
АНДРІЇВНА

ТЕКСТИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ
В КОМПОЗИЦІЙНОМУ, ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ

10.02.04 – германські мови

26 вересня 2019 р.
о 13:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів

 КРІПАК
ЮЛІЯ
ВАЛЕРІЇВНА

 СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ
У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

10.02.04 – германські мови

12 червня 2019 р.
о 12:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Морозова О. І.
2) доц. Пастернак Т. А.

ПЕТРОВА
ГАЛИНА
ЛЕОНІДІВНА

 НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА МОВНОЇ СВІДОМОСТІ НОСІЇВ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ

(НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ)

10.02.15 – загальне мовознавство

12 червня 2019 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Загнітко А. П.
2) доц. Дячук О. В.

КРИКНІЦЬКА
ІРИНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КУЛІНАРНИМ КОМПОНЕНТОМ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

10.02.04 – германські мови

11 червня 2019 р.
о 12:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Школяренко
В. І.
2) доц. Орел
І. І.

БАЖУРА
ТЕТЯНА
АНАТОЛІЇВНА

ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ YOU KNOW / YOU SEE / I SAY У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ: КОМУНІКАТИВНИЙ ТА МЕТАКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

10.02.04 – германські мови

16 травня 2019 р.
о 13:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) доц. Фролова І. Є.
2) доц.
Кузнєцова
Г. В.

КАМІНСЬКА
МАРИНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

ІМПЛІЦИТНА НЕГАТИВНА ОЦІНКА
В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ:
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

10.02.04 – германські мови

15 травня 2019 р.
о 12:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Морозова О. І.
2) доц. Чугу С. Д.

КРУТЬ
ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА

ОНОМАСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА
ОДИНИЦЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ АГРЕСІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)

10.02.15 – загальне мовознавство

15 травня 2019 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Кравченко
Н. К.
2) доц. Акульшина
Н. Т.

АНДРУЩЕНКО
ІРИНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

ПРОСОДИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ АКЦЕНТУЙОВАНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)

10.02.04 – германські мови

14 лютого 2019 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Ільченко О. М.
2) доц. Паращук В. Ю.

ОНИЩАК
ГАЛИНА
ВАСИЛІВНА

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ "ЗЛО"
В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ

10.02.15 – загальне мовознавство

05 грудня 2018 р.
о 12:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація,
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Толчеєва Т. С.
2) доц. Сорока Т. В.

ЛАВРЕНЧУК
ЯРОСЛАВ
ЮРІЙОВИЧ

ОРФОЕПІЧНА ТА ОРФОФОНІЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ
АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ БРИТАНЦІВ, АМЕРИКАНЦІВ І КАНАДІЙЦІВ
(експериментально-фонетичне дослідження)

10.02.04 – германські мови

05 грудня 2018 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Калита А. А.
2) доц. Паращук В. Ю.

БУРКА
НАТАЛІЯ
АНАТОЛІЇВНА

СИНТАГМАТИКА ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ У ДАВНЬО-, СЕРЕДНЬО-
ТА НОВОАНГЛІЙСЬКOМУ ПЕРІОДАХ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(на матеріалі лексикографічних джерел)

10.02.04 – германські мови

03 жовтня
2018 р.
о 12:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Калита А. А.
2) доц. Паращук В. Ю.

ЖУКОВСЬКА
АННА
ВОЛОДИМИРІВНА

ТАКТИЛЬНА ПОВЕДІНКА МОВЦЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: НОМІНАТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

10.02.04 – германські мови

03 жовтня
2018 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Ільченко О. М.
2) доц. Киселюк Н. П.

 

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ІЗОТОВА
НАТАЛЯ
ПАВЛІВНА

ІГРОВА СТИЛІСТИКА
СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО НАРАТИВУ
В ЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ
(на матеріалі романів Дж.М. Кутзее)

10.02.04 – германські мови

26 вересня 2019 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів

ЖИХАРЄВА
ОЛЕНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

АНГЛОМОВНИЙ БІБЛІЙНИЙ ЕКОДИСКУРС
У ЛІНГВОПОЕТОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ:
ПРОСТОРИ ПОБУДОВИ

10.02.04 – германські мови

16 травня 2019 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф.
Жаботинська С. А.
2) проф.
Колегаєва І. М.
3) проф.
Осовська І. М.

 ДОБРОВОЛЬСЬКА
ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА

 РЕКОНСТРУКЦІЯ РОЗВИТКУ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ СИСТЕМИ
СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(на матеріалі агентивно-професійної лексики ХІ‒ХV століть)

10.02.04 – германські мови

18 червня 2018 р.
о 10:00 год.

 I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Буніятова І. Р.
2) проф. Зацний Ю. А.
3) проф. Потапенко С. І.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти